Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Gospodarka Leśna

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), jeden z siedmiu podystemów systemu LAS. Głownym zadaniem podsystemu Gospodarka Leśna jest:
– Utrzymywanie bazy danych o stanie lasu w formie, corocznie aktualizowanych o zdarzenia gospodarcze i upływ czasu, opisów taksacyjnych. Baza ta powstaje w wyniku opracowywanych w okresach 10-letnich, na podstawie terenowej inwentaryzacji zasobów, tzw. planów urządzania lasu zawierających szczegółowy opis taksacyjny każdego gruntu (zalesionego i niezalesionego) będącego w stanie posiadania Lasów Państwowych, wg stanu na 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu urządzania lasu.
– Obsługa procesu aktualizacji bazy danych o stanie lasu. Baza danych opisu taksacyjnego lasu, opracowana w ramach prac urządzeniowych, musi być corocznie aktualizowana o upływ czasu (zwiększa się wiek drzewostanów), przyrost masy w wyniku wzrostu drzewostanów i jej ubytek w wyniku pozyskania drewna, a także wszelkie działania hodowlane, w szczególności procedury aktualizacji odpowiedzialne są także za właściwe odnotowanie w bazie informacji o odnowieniu lub zalesieniu gruntu. Ze względu na skomplikowany charakter, wykonywanych w lesie, czynności gospodarczych, w kontekście ich wpływu na opis taksacyjny wydzieleń, funkcje odpowiedzialne za aktualizację zgrupowane są w oddzielny moduł.
– Obsłua procesu aktualizacji bazy danych o stanie lasu o zdarzenie nie wynikające ze zdarzeń gospodarczych np. przekazanie gruntów, pożary, szkody dokonane przez czynniki biotyczne i abiotyczne.
– Utrzymywanie historii drzewostanów: Opisy wydzieleń taksacyjnych w wyniku prowadzonych działań gospodarczych oraz upływu czasu ulegają z roku na rok zmianom. W systemie LAS oprócz tego, iż w systemie planów możemy w sposób szczegółowy prześledzić, jakie czynności gospodarcze były planowane i zostały wykonane w danym wydzieleniu, to w podsystemie Gospodarka Leśna utrzymywana jest cała historia zmieniających się opisów taksacyjnych. Możliwe jest ustalenie stanu wydzielenia na dowolny dzień od momentu rozpoczęcia aktualizacji bazy w nadleśnictwie wraz z możliwością generowania raportów z opisów taksacyjnych na dowolną datę.
– Umożliwienie (w cyklach 10-letnich) aktualizacji bazy danych o stanie lasu, utrzymywanej w nadleśnictwie, danymi z bazy powstałej w wyniku inwentaryzacji prowadzonej w ramach prac urządzeniowych z zachowaniem całej prowadzonej wcześniej historii drzewostanów.
– Zawiera moduł kontroli opisów taksacyjnych umożliwiający nadzór nad przebiegiem procesów aktualizacji automatycznej, a także weryfikację stanu bazy opisu taksacyjnego, po jej dostarczeniu przez wykonawcę prac urządzeniowych.
– Zapewnienie możliwości grupowania powierzchni, np. obwody łowieckie, obszary chronionego krajobrazu, obszary „Natura 2000”, regiony nasienne itp. w oparciu o mechanizm tzw. setów powierzchni. Mechanizm ten polega na definiowaniu zakresu adresów  na jakich taki obiekt leży.  W wyniku jego działania, przeglądając opis taksacyjny pojedynczego wydzielenia, można w sposób prosty zobaczyć (zidentyfikować) do jakich setów powierzchni dany adres należy np. wydzielenie  04-02-1-01-1-00 należy do: Regionu Matecznego 804 – JD, BK, I strefy zagrożenia przemysłowego, obwodu łowieckiego nr 85 „Knieja”, mezoregionu przyrodniczo leśnego 802D Pogórze Przemyskie i obszaru chronionego krajobrazu „Park Krajobrazowy Gór Słonnych”.
– Zawiera moduł wspomagania ochrony lasu, odpowiedzialny za inwentaryzację posuszu, ewidencjonowanie występowania chorób i szkodników lasu, ewidencjonowanie kopców mrówek. Informacje z dokumentów źródłowych, rejestrowane w tym module, odnoszą się bezpośrednio w bazie do danych o stanie lasu.
– Zapewnienie ewidencji pożarów, oprócz rejestrowania informacji o pożarze umożliwia wyliczanie w sposób automatyczny, na podstawie informacji z opisu taksacyjnego, wartości poniesionych w jego wyniku strat.
– Zapewnienie ewidencji danych dotyczących obszarów chronionego krajobrazu, obiektów ekologicznych, rezerwatów, stref zagrożenia przemysłowego.
– Umożliwienie prowadzenia gospodarki nasiennej, ewidencję świadectw pochodzenia nasion, gospodarczych i wyłączonych drzewostanów– nasiennych.
– Umożliwienie prowadzenia ewidencji gruntów w ramach obrębów i działek ewidencyjnych, prowadzenie rejestru gruntów zgodnego z powszechną ewidencją gruntów, raportowanie rozbieżności pomiędzy ewidencję powszechna a bazą danych o stanie lasu (wykaz rozbieżności użytków i działek), przygotowywanie danych do sporządzania deklaracji podatkowej.
– Wspomaganie produkcji szkółkarskiej w zakresie planowania tejże produkcji, jej ewidencji i analizy wydajności: ewidencję szkółek z dokładnością do pola siewnego, ewidencję produkcji na polach siewnych, w namiotach i szkółkach kontenerowych, prowadzenie ocen produkcji szkółkarskiej, utrzymywanie historii szkółek i produkcji danego materiału sadzeniowego tak, aby możliwe było obliczanie kosztów produkcji szkółkarskiej metodą rachunku ciągnionego.
– Obsługa funkcjonalności „Punkt próbny”. Jest to funkcja umożliwiająca rejestrację dowolnych zjawisk, np. pomiary meteorologiczne.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Charakterystyka funkcjonalna SILP ze szczególnym uwzględnieniem systemu LAS

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt