Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gospodarka łowiecka

(łowiectwo), działalność człowieka w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, art. 4 ust. 1 (łowiectwo), ogół faktycznych czynności faktycznych, co do zakresu oraz zasad określonych szczegółowo w ustawie – prawo łowieckie, prowadzonych:a) w lasach, których funkcje są regulowane metodami gospodarki leśnej, oraz poza lasami – w odniesieniu do leśnych obwodów łowieckich, b) w lasach o funkcjach regulowanych metodami gospodarki leśnej, wchodzących w skład polnych obwodów łowieckich,  podejmowanych w celu:a) ochrony, w tym zachowania, powiększania stanu, kondycji oraz korzystnej roli, pełnionej w ekosystemie leśnym, przez zwierzynę łowną, stale lub okresowo przebywającą w lesie, oraz b) wzmagania, metodami gospodarki leśnej, funkcji lasu: rekreacyjnej, turystycznej (rekreacja oraz turystyka łowiecka) oraz określonych funkcji produkcyjnych, związanych z tą zwierzyną, wykonywanych przez:a) gospodarzy lasów, pod warunkiem, że występują oni w roli zarządców wymienionych wyżej obwodów łowieckich,b) innych zarządców obwodów łowieckich,c) koła łowieckie, działające na podstawie w/w ustawy (a z mocy tej ustawy uprawnione oraz zobowiązane do gospodarki łowieckiej na gruntach, objętych granicami określonego obwodu łowieckiego), obejmujących w szczególności:a) zagospodarowanie łowisk, w tym m.in.:- budowę, chyba że wchodzi ona w zakres robót budowlano – montażowych, oraz utrzymanie urządzeń łowieckich,  - zakładanie oraz utrzymanie poletek łowieckich i obiektów o podobnym charakterze,- zakładanie w lasach oraz utrzymanie pasów zaporowych, tj. gruntów, stwarzających dla zwierzyny, przebywająca w lesie,  atrakcyjne miejsce żeru, powstrzymujące ją przed wychodzeniem na tereny, zagospodarowane rolniczo, - tworzenie, chyba że stanowi ono element robót budowlano – montażowych, oraz utrzymanie bazy pobytowej dla myśliwych , b) ochronę bezpośrednią gruntów, zagospodarowanych rolniczo, przed szkodami od zwierzyny łownej, w tym poprzez: - grodzenie upraw rolnych,- instalowanie różnych urządzeń odstraszających, - zakładanie pasów zaporowych na gruntach, zagospodarowanych rolniczo, - ochronę czynną upraw rolnych przez strażników łowieckich (lub osoby specjalnie do tego zadania zatrudniane), c) produkcję karmy, dokarmianie zwierzyny łownej oraz wykładanie do spożycia przez zwierzynę (aplikowanie w inny sposób) środków profilaktycznych, leczniczych, wzmacniających (środków o podobnym działaniu) w celu poprawy stanu zdrowotnego tej zwierzyny, d) wykonywanie polowań w celu regulowania liczebności oraz jakości, a także pozyskania tusz oraz trofeów zwierzyny łownej,  obejmujące m.in.:- zasadnicze czynności, związane z polowaniem,- utrzymanie myśliwych w okresach między wyjazdami na teren obwodu łowieckiego w celu ewentualnego upolowania oraz obserwowania zwierzyny,- faktyczne czynności gospodarcze, związane z gospodarowaniem tuszami i preparowaniem trofeów.Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał  niepublikowany

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt