Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

gospodarka łowiecka

(urządzanie lasu), gospodarka łowiecka omówiona jest w Planie urządzania lasu - w części planistycznej opisu ogólnego nadleśnictwa w rozdziale „Określenie kierunkowych zadań z zakresu ubocznego użytkowania lasu oraz gospodarki łowieckiej, wraz z mapą przeglądową gospodarki łowieckiej”. Opisuje się tu – w ogólnym zarysie – zagadnienia dotyczące:
1) charakterystyki przyrodniczej poszczególnych obwodów łowieckich (udział lasów, wód, wielkość kompleksów leśnych itd.);
2) liczebności zwierzyny na podstawie corocznych inwentaryzacji zwierząt łownych w odniesieniu do poszczególnych obwodów łowieckich i łącznie dla nadleśnictwa;
3) realizacji rocznych planów łowieckich za ubiegły okres gospodarczy (gatunkami zwierzyny za okres ostatnich dziesięciu lat);
4) rozmiaru uszkodzeń powodowanych przez zwierzynę w uprawach i młodnikach;
5) rozmiaru wykonanych prac profilaktycznych ochrony lasu przed szkodami od zwierzyny;
6) zniekształcenia składów gatunkowych upraw z powodu ograniczania przez zwierzynę pożądanego udziału gatunków lasotwórczych, w tym liściastych.
W wyniku analizy i oceny zjawisk określonych powyżej oraz na podstawie ewentualnych wytycznych KZP w tym zakresie, należy określić zadania kierunkowe gospodarki łowieckiej w lasach, w tym:
1) wskazać w obwodach łowieckich tereny przeznaczone na poletka łowieckie, pasy zaporowe, łąki śródleśne i polany, tereny podmokłe, zadrzewienia itd., z zaleceniem sposobów ich wykorzystania, mających na celu poprawę warunków bytowania zwierząt łownych, w tym zwiększanie naturalnej bazy żerowej;
2) wskazać obszary lasu, w których liczebność określonych gatunków zwierząt łownych winna być ograniczona, uwzględniając szczególnie wyniki corocznych inwentaryzacji zwierzyny, wieloletnie i roczne plany łowieckie, potrzebę ochrony siedlisk przyrodniczych oraz przestrzenny rozkład szkód od zwierzyny;
3) wskazać, na podstawie wieloletniego planu łowieckiego dla rejonu hodowlanego, docelową wielkość populacji zwierząt łownych (szczególnie zwierzyny płowej).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 106

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

gospodarka łowiecka

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt