Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

grunty nieleśne

(urządzanie lasu), opisy taksacyjne gruntów nieleśnych (w tym gruntów zadrzewionych i zakrzewionych) sporządza się na takich samych formularzach, jakie obowiązują dla lasów, podając:1) dane adresowe, wielkość powierzchni i grupę użytków gruntowych;2) klasę jakości gruntu rolnego, a dla gruntów nieleśnych przeznaczonych do zalesienia – typ siedliskowy lasu oraz TD;3) opis zadrzewień, plantacji, zakrzewień itp.;4) wskazania gospodarcze dla gruntów przeznaczonych do zalesienia;5) ewentualne kępy oraz osobliwości przyrodnicze;6) ewentualną lokalizację przedmiotów ochrony, dla których wyznaczono dany obszar Natura 2000, według danych uzyskanych od regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach odpowiednich uzgodnień do prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000; lokalizacja ta ujmowana jest równolegle w programie ochrony przyrody nadleśnictwa.Na gruntach nieleśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych tworzy się wyłączenia taksacyjne według grup rodzajów powierzchni w ramach rodzajów użytków gruntowych, granic administracyjnych i granic oddziałów.Na gruntach nieleśnych, tworzy się:1) liniowe wyłączenia literowane ze znakiem „~”– dla liniowych szczegółów sytuacji wewnętrznej o szerokości od ponad 2 do 10 m włącznie (dotyczy to np. linii energetycznych, rurociągów lub niewydzielonych jeszcze ze stanu posiadania cieków podstawowych); powierzchnię na mapie gospodarczej wykazuje się dla każdego takiego szczegółu oddzielnie, a w opisie taksacyjnym przypisuje się im małe litery alfabetu łacińskiego, poprzedzone znakiem „~”;2) pododdziały – dla pozostałych wyłączeń taksacyjnych, którym przypisuje się małe litery alfabetu łacińskiego.Dla gruntów nieleśnych, z wyjątkiem gruntów rolnych i nieużytków przeznaczonych do zalesienia, oraz zadrzewień (dotyczy również zadrzewień niestanowiących wydzielenia) wskazań gospodarczych się nie projektuje; grunty te są jedynie ujmowane do celów ewidencyjnych w opisach taksacyjnych i zestawieniach powierzchni nadleśnictwa.Usunięcie drzew z gruntów nieleśnych zalicza się do użytków rębnych niezaliczonych na poczet przyjętego etatu powierzchniowego.Grunty nieleśne uwzględnia się również w opisach, analizach i syntezach związanych z programem ochrony przyrody, obszarem Natura 2000 i innymi działaniami związanymi z ochroną przyrody.Grunty nieleśne uwzględnia się również w różnego rodzaju innych zestawieniach tabelarycznych i na mapach leśnych.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 13 ust. 3; § 15 ust 1; § 45 ust. 1, 5; § 88 ust 5

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt