Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

grunty związane z gospodarką leśną

(urządzanie lasu), do gruntów związanych z gospodarką leśną – zgodnie z zasadami ewidencji gruntów w Lasach Państwowych, zakwalifikowanych do rodzaju użytku gruntowego „lasy”, do grupy kategorii użytkowania grunty związane z gospodarką leśną – zalicza się:a) budynki i budowle (grunty pod budynkami i budowlami) wykorzystywane na potrzeby gospodarki leśnej;b) urządzenia melioracji wodnych, to jest znajdujące się w granicach kompleksu leśnego rowy melioracji szczegółowej oraz inne urządzenia melioracji wodnych;c) linie podziału przestrzennego lasu, które stanowią:– linie podziału powierzchniowego,– inne linie podziału przestrzennego lasu w granicach kompleksu leśnego (inne – tak jak zostały określone w rejestrze gruntów nadleśnictwa);d) drogi leśne, to jest drogi znajdujące się w granicach kompleksu leśnego, a niezaliczone do dróg publicznych (w tym również kolejki leśne);e) tereny pod liniami energetycznymi (również telefonicznymi); kategoria ta nie dotyczy linii napowietrznych nad gruntami nieleśnymi;f) szkółki leśne, czyli otwarte powierzchnie przeznaczone do produkcji sadzonek drzew i krzewów; kategoria ta nie dotyczy tak zwanych szkółek podokapowych, które opisywane są w ramach drzewostanu, w którym są założone;g) miejsca składowania drewna, czyli składy i składnice drewna;h) parkingi leśne;i) inne urządzenia turystyczne (inne – tak jak zostały określone w rejestrze gruntów nadleśnictwa).Opisy taksacyjne gruntów leśnych związanych z gospodarką leśną sporządza się na takich samych formularzach, jakie obowiązują dla lasów, podając:1) dane adresowe, wielkość powierzchni i grupę użytków gruntowych;2) klasę jakości gruntu rolnego;3) opis zadrzewień, plantacji, zakrzewień itp.;4) wskazania gospodarcze w zakresie: melioracji wodnych, zabudowy potoków górskich, poszerzenia lub oczyszczenia linii oddziałowych, dróg leśnych do celów ppoż. itp., pielęgnacji (np. plantacji pod liniami energetycznymi);5) ewentualne kępy oraz osobliwości przyrodnicze;6) ewentualną lokalizację przedmiotów ochrony, dla których wyznaczono dany obszar Natura 2000, według danych uzyskanych od regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach odpowiednich uzgodnień do prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000; lokalizacja ta ujmowana jest równolegle w programie ochrony przyrody nadleśnictwa.W wypadku znacznej rozpiętości wieku drzew danego gatunku należy je, podczas określania składu gatunkowego wydzielenia, podzielić na dwie lub więcej grup generacyjnych i, w zależności od udziału każdej z tych grup, podać skład gatunkowy oraz przeciętny wiek, np.: drzewostan jodłowy o rozpiętości wieku od 80 do 150 lat można podzielić na trzy grupy generacyjne: 80–100 lat, 100–130 lat, 130–150 lat, zaś w opisie taksacyjnym podać: np. 5 Jd 90 l, 3 Jd 120 l, 2 Jd 140 l.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 13 ust. 7; § 45 ust. 1, 4

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt