Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

infrastruktura techniczna

(urządzanie lasu), w planie urządzenia lasu - w części planistycznej opisu ogólnego nadleśnictwa zamieszcza się rozdział „Określenie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, w tym turystyki i rekreacji”, w którym kierunkowo opisuje się potrzeby w zakresie: 1) budowy i remontów dróg, mostów, przepustów, urządzeń melioracyjnych, zabudowy potoków górskich;2) wykonania i utrzymania szlaków technologicznych;3) budowy i remontów siedzib jednostek Lasów Państwowych oraz budynków gospodarczych;4) budowy i konserwacji zbiorników małej retencji;5) urządzeń na potrzeby turystyki i rekreacji, ośrodków oraz izb edukacji przyrodniczej itp.Wytyczne dotyczące turystyki i rekreacji w lasach powinny uwzględniać zasady postępowania określone w części III „Zasad hodowli lasu”.Zasięg, a także lokalizację lasów przeznaczonych do masowego wypoczynku i turystyki, jak też ich podział na strefy określa się w porozumieniu z terytorialnie właściwymi organami samorządowymi do spraw zagospodarowania przestrzennego oraz turystyki i wypoczynku.Zasięg lasów ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się zgodnie ze statutami uzdrowisk. Granice stref powinny przebiegać, w zasadzie, wzdłuż granic wyłączeń lub innych obiektów naturalnych (drogi, cieki wodne, linie podziału powierzchniowego itp.).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 108 ust. 1-5

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt