Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

inne, aniżeli powierzchnia ziemi oraz roślinność leśna na tym gruncie, materialne elementy leśnych zasobów naturalnych, wchodzących w skład gruntów obejmujących lasy

(lasy i leśnictwo), te wszystkie materialne części składowe gruntu w znaczeniu rozszerzonym, obejmującego las (t.j. gruntu, którego częścią składową jest las w znaczeniu zawężonym), które nie są ani roślinnością leśną, ani wytworzonymi przez człowieka abiotycznymi naniesieniami majątkowymi powierzchni ziemi, ani powierzchnią ziemi jako taką. W uzupełnieniu powyższej definicji należy podnieść, że grunt może mieć dwa znaczenia. W znaczeniu zawężonym jest to powierzchnia ziemi z tymi wszystkimi jej częściami składowymi, które nie mogą być od niej odłączone – bez szkody dla gruntu oraz części odłączanej. W znaczeniu rozszerzającym grunt obejmuje wszystko, co, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, znajduje na powierzchni ziemi, ale także odpowiednio pod powierzchnią ziemi oraz nad powierzchnią ziemi. Powierzchnia ziemi wraz roślinnością leśną, choćby przejściowo jej pozbawiona (lub trwale pozbawiona roślinności, lecz związana z gospodarką leśną) jest lasem pojmowanym w sposób zawężony. Tak rozumiany las jest tylko częścią składową gruntu w znaczeniu rozszerzonym. Można powiedzieć, że grunt w znaczeniu rozszerzonym, związany z gospodarką leśną, jest lasem w szerokim tego słowa znaczeniu. W takim znaczeniu las obejmuje szereg innych, aniżeli tylko roślinność leśna oraz sama powierzchnia ziemi, materialnych części składowych, będących częściami składowymi leśnych zasobów naturalnych. Należy tu wymienić przed wszystkim:
a) wszelkie organizmy roślinne, nie będące roślinnością leśną (roślinność leśna nie wyczerpuje zbioru roślin, stanowiących część składową gruntu w szerokim tego słowa znaczeniu; organizmy roślinne znajdujemy bowiem i pod powierzchnią ziemi /np. w glebie/ i na powierzchnią ziemi /np. na roślinności leśnej/, ale także wewnątrz organizmów roślinnych oraz zwierzęcych; organizmy, reprezentujące świat roślin, w danym ekosystemie leśnym, nie są oczywiście stałym elementem gruntu, podobnie zresztą jak roślinność leśna – wykazująca przecież nieustanną zmienność liczebnością oraz gatunkową);
b) zwierzyna leśna (zaliczanie zwierzyny leśnej, w tym łownej, jak i wymienionych poniżej w zdaniu poprzednim innych organizmów zwierzęcych, do części składowej gruntu  w szerokim tego słowa znaczeniu, nie powinno budzić zastrzeżeń; ustawodawca nie określił, co to dokładnie jest część składowa gruntu, w tym gruntu w szerokim tego słowa znaczeniu; nie określił w szczególności, na czym ma polegać więź, zespalająca części składowe w jedną całość, zwaną gruntem; zastrzegł jedynie, że ”przedmioty połączone z rzeczą dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych”; organizmy zwierzęce są połączone z gruntem licznymi więzami o charakterze ekosystemowym; połączenia te mają charakter trwały, nie można wyeliminować organizmów zwierzęcych z danego terenu bez szkody dla ekosystemu leśnego; jest przy tym oczywiste, że zwierzyna leśna, jak i pozostałe organizmy zwierzęce, ale także pozostałe części składowe gruntu w szerokim tego słowa znaczeniu, nie stanowią niezmiennego składnika gruntu – na danym terenie (np. w danym wydzieleniu leśnym) stan zwierzyny oraz jej struktura gatunkowa, płciowa czy  wiekowa zmieniają się w funkcji czasu w sposób naturalny oraz w wyniku normalnej, prawidłowej działalności człowieka; zwierzyna leśna, ale także inne naturalne składowe gruntu w szerokim tego słowa znaczeniu mogą być dokładnie (bez żadnego błędu) zdefiniowane pod względu jakości oraz charakterystyki ilościowej tylko na dany „punkt czasowy”, w praktyce zawsze zmuszeni zadawalać się charakterystyką ilościowo – jakościową poszczególnych składowych naturalnych gruntu, której wartość odzwierciedla określony stan średniookresowy)         
c) wszelkie organizmy świata zwierząt, nie należące do zwierzyny leśnej,
d) grzyby i organizmy podobne,
e) bakterie oraz organizmy bakteriopodobne,
f) sinice, wirusy oraz wszelkie inne organizmy (formy) ożywionej materii organicznej,
g) nieożywiona materia organiczna jako część składowa gruntu,
h) materia nieorganiczna jako część składowa gruntu.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt