Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

inne leśne obszary funkcjonalne

(urządzanie lasu), inne leśne obszary funkcjonalne (poza rezerwatami oraz lasami ochronnymi) są w opisie taksacyjnym określane, jak też wizualizowane zbiorczo w urządzanym nadleśnictwie, z wykorzystaniem funkcji „Grupy” w programie TAKSATOR, a także na mapach przeglądowych obszarów chronionych i funkcji lasu. Dotyczy to np.:
1) obszarów Natura 2000, które określa się dodatkowo kodami: PLH nr... (siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków, dla których wyznaczono dany obszar Natura 2000) lub PLB nr... (ostoje ptaków, dla których wyznaczono dany obszar Natura 2000) lub PLC nr... (obszar łączny PLH i PLB);
2) parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, stanowisk dokumentacyjnych, ostoi i stref ochronnych, wynikających z ustawy o ochronie przyrody;
3) lasów wpisanych do rejestru zabytków, wynikających z ustawy o ochronie dóbr kultury;
4) leśnych kompleksów promocyjnych (LKP), wynikających z ustawy o lasach.
O ewentualnym zaliczeniu wymienionych wyżej leśnych obszarów funkcjonalnych do lasów ochronnych decyduje minister właściwy do spraw środowiska na podstawie art. 15 ustawy o lasach. Lasy niestanowiące rezerwatów lub nieuznane za ochronne zalicza się do lasów gospodarczych o dominującej funkcji produkcyjnej.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 25 ust. 9, 10

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

inne leśne obszary funkcjonalne
inne leśne obszary funkcjonalne

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt