Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

inwentaryzacja zieleni

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), inwentaryzacja zadrzewienia zawiera opis i usytuowanie drzew i krzewów w obrębie analizowanego obiektu – terenu parku, zadrzewienia przydrożnego, terenu przeznaczonego pod inwestycję. Inwentaryzacja zadrzewienia powinna zawierać:
- wykaz istniejących drzew i krzewów z podaniem ich nazw gatunkowych i rodzajowych polskich oraz łacińskich;
- opis podstawowych cech budowy morfologicznej drzew – obwód na wysokości 1,3 m od ziemi [cm], wysokość drzewa [m], zasięg korony pomierzony według jej rzutu na powierzchnię gruntu [m];
- opis podstawowych charakterystyk stanu zdrowotnego drzew;
- mapę z naniesionymi orientacyjnie zinwentaryzowanymi drzewami i krzewami wykonaną na podkładzie mapy sytuacyjnej z widocznymi granicami własności oraz stałymi elementami pokrycia terenu (ogrodzenie, narożnik domu itp.).

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.


(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), inwentaryzacja zieleni stanowi jedną z części kompleksowej dokumentacji w zakresie zieleni, której celem jest przedstawienie w formie opisowej i graficznej faktycznego stanu zieleni na danym obszarze. Wykonuje się ją poprzez określenie – podczas oględzin w terenie - odpowiednich parametrów (nazwa gatunku, obwód pnia, wysokość, zasięg korony, wielkość zajmowanej powierzchni oraz rysunek przedstawiający rozmieszczenie roślinności), charakteryzujących w sposób czytelny, zwięzły i maksymalnie dokładny stan inwentaryzowanych drzew lub krzewów, ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu fitosanitarnego. Dane te zestawia się w sposób tabelaryczny w części opisowej dokumentacji, zaś w części graficznej przedstawia się rozmieszczenie poszczególnych drzew i krzewów na mapie sytuacyjno-wysokościowej, przy czym zasięg koron drzew oraz powierzchnię zajętą przez krzewy odzwierciedla się w skali mapy, uwzględniając numerację drzew i krzewów przyjętą w części opisowej. Usytuowanie drzew i krzewów, wykonane w terenie nanosi się na mapę sytuacyjno-wysokościową. Wszystkie nanoszone na mapę elementy zieleni, jak pojedyncze drzewa i krzewy, grupy drzew i krzewów, żywopłoty i kwietniki numeruje się i oznacza graficznie zgodnie z normą PN-B-01027:2002 – „Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu

Maciej Czajka

Publikacje powiązane tematycznie

Szewczyk G. 2007. Stan zachowania zadrzewienia. Inwentaryzacja zieleni, wycena, wskazówki pielęgnacyjne. Maszynopis. KULiD UR, Kraków.
Szewczyk G. 2010. Inwentaryzacja zieleni na terenie objętym inwestycją. Maszynopis. KULiD UR, Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

inwentaryzacja zieleni

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt