Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ITGL, Indeks trofizmu gleby leśnej

(Gleboznawstwo leśne), ITGL jest liczbowym wskaźnikiem trofizmu gleby. Liczba ta określająca → trofizm gleby jest wyliczana z jej podstawowych właściwości takich jak: udział szkieletu, udział frakcji pyłu, udział frakcji drobniejszych od Ø<0,02mm, odczyn, stopień rozkładu próchnicy i suma wymiennych kationów zasadowych. Indeks ten sprowadza wymienione właściwości gleby do jednej liczby, zawierającej w sobie sumę informacji o wymienionych cechach w całym profilu. Indeks powstał w trakcie prac nad Atlasem gleb leśnych Polski 2000, w celu wykazania różnorodności troficznej, morfologicznie podobnych gleb. W obliczaniu ITGL przyjęto jeden system dla wszystkich gleb. Polega on na zsumowaniu (Isuma) wskaźników zawartości: frakcji pyłu (Ipył), frakcji drobniejszych od Ø<0,02mm (Iczs), odczynu (IpH), wymiennych kationów zasadowych (Ikat) i stopnia rozkładu materii organicznej (Ic/n), pomniejszona o wskaźnik zawartość części szkieletowych (Iszk). Sumę (Isuma) liczy się w każdym poziomie genetycznym oddzielnie. Ze średnich dla poziomów genetycznych liczona jest średnia ważona dla całego profilu gleby. Wagą jest miąższość poziomów genetycznych. Szczegóły analityczne i obliczeniowe ITGL zawiera → Atlas gleb leśnych Polski. W kolejnych pracach ITGL został zmodyfikowany na podstawie szerszego materiału i nazwany → SIG. Wartość informacyjna ITGL i SIG dla interpretacji trofizmu gleby jest bardzo zbliżona.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Stanisław Brożek

Publikacje powiązane tematycznie

Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP. 1.10.
Brożek S.2001: Indeks trofizmu gleb leśnych. Acta Agraria et Silvestria, vol. XXXIX, 17-33.
Brożek S, Lasota J., Zwydak M.2001: Próba zastosowania indeksu trofizmu gleb leśnych do diagnozy siedlisk nizinnych i wyżynnych. Acta Agraria et Silvestria, vol. XXXIX, 35-46.
Brożek S.: 2007. Klasyfikacja siedlisk leśnych - uwagi w sprawie miejsca gleb w zasadach diagnozowania. Sylwan. CLI, 2, 19-25, 2007.
Brożek S., Zwydak M., Wanic T., Gruba P., Lasota J.2007: Kierunki doskonalenia metod rozpoznawania siedlisk leśnych. Sylwan. CLI, 2, 26-34, 2007.
Brożek S. 2007: Liczbowa wycena "jakości" gleb - narzędzie w diagnozowaniu siedlisk leśnych. Sylwan. CLI, 2, 35-42, 2007.
Brożek S. 2011. Gleby siedlisk leśnych terenów chronionych nizin i wyżyn Polski – synteza badań. Rocz. Glebozn. LXII, 190 – 198.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt