Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

jezioro

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), naturalny śródlądowy zbiornik wodny bez połączenia z morzem, charakteryzujący się stosunkowo wolną wymianą wody. Za jezioro uważa się zbiornik o powierzchni powyżej 1 ha i o głębokości pozwalającej na wykształcenie kompletnej stratyfikacji (strefowości) pionowej – świetlnej i związanej z nią strefowości produkcji. Jeziora klasyfikuje się na podstawie różnych kryteriów: geomorfologicznych (kształt i geneza misy jeziornej), hydrologicznych (według dopływu i odpływu wód), chemizmu wód, termiki, typu cyrkulacji (według miksji), żyzności (według trofii) oraz według zespołów zasiedlających je organizmów. Ze względu na charakter wymiany wody jeziora dzieli się na: bezodpływowe – niemające odpływu rzecznego; odpływowe – odprowadzające część wód w postaci odpływu rzecznego; przepływowe – gdy przepływa przez nie rzeka. Jeziora można podzielić także na stałe (stale wypełnione wodą) i okresowe, gdy misa jeziorna jest wypełniona w okresie zasilania wodami opadowymi. W limnologii praktyczne znaczenie ma podział według trofii na: jeziora oligotroficzne, jeziora eutroficzne i jeziora mezotroficzne, a także jeziora dystroficzne i jeziora hypertroficzne. Wody wielu j. charakteryzuje pionowe zróżnicowanie temperatury (stratyfikacja cieplna jeziora). Jest ono naturalnym słodkowodnym ekosystemem. Życie w nim warunkują czynniki fizykochemiczne, m.in. skład chemiczny (zawartość tlenu, dwutlenku węgla i substancji odżywczych), głębokość, temperatura, prześwietlenie wód. Jest to ekosystem niejednorodny. Wyróżnia się w nim kilka wyraźnie zaznaczonych stref pionowych i poziomych tworzących określone środowiska życia. Są to: strefa przybrzeżna – litoral, toń wodna – pelagial i strefa denna – profundal. Panują w nich odmienne warunki środowiskowe, decydujące o składzie i liczebności gatunkowej występujących w jeziorach organizmów. Decydującym czynnikiem obiegu materii i energii w ekosystemie jeziora jest przenikanie światła. Na tej podstawie wyróżnia się: strefę eufotyczną, prześwietloną, w której możliwa jest fotosynteza, strefę kompensacyjną (poziom kompensacyjny), w niej równoważą się procesy syntezy i rozkładu, oraz strefę dysfotyczną – strefę światła rozproszonego, w której istnieje przewaga procesów rozkładu nad syntezą. W jeziorach głębokich wyróżnia się też strefę afotyczną, do której nie dociera światło. Żyją w niej organizmy heterotroficzne, korzystające z materii organicznej wytworzonej w innych strefach. W biocenozie jeziora wyróżnia się różnorodne, czasem skomplikowane zależności wewnątrz- i międzygatunkowe. Wszystkie organizmy wchodzące w jej skład przynależą do określonych poziomów troficznych. Producentami są tutaj bakterie foto- i chemosyntetyzujące, glony i rośliny wyższe. Do grupy konsumentów zaliczają się wszystkie zwierzęta. Poziom reducentów tworzą głównie bakterie cudzożywne i grzyby wodne. Materia krążąca w ekosystemie jeziora ulega licznym przemianom, czasami na pewien czas wypada z obiegu, ale w odpowiednich warunkach jest z powrotem do niego przywracana. Trwa tu też stały przepływ energii. Życie możliwe jest tylko dzięki stale dopływającej energii słonecznej magazynowanej przez producentów w związkach organicznych, z których następnie korzystają konsumenci. Liczba poziomów w piramidach troficznych nie jest duża (4–5), ponieważ organizmy zużywają wiele energii na procesy metaboliczne. Sumaryczna zawartość energii w obrębie określonego poziomu troficznego jest o 80–90% mniejsza niż w poziomie bezpośrednio niższym.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Powiązane hasła

jezioro humotroficzne

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt