Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kategorie zagrożenia zbiorowisk roślinnych

(botanika leśna, ochrona roślin), analogiczne do kategorii zagrożenia gatunków klasyfikacje zbiorowisk pod względem stopnia zagrożenia. Przykładem mogą być kategorie zagrożenia zbiorowisk roślinnych Wielkopolski: Ex – zbiorowiska wymarłe lub przypuszczalnie wymarłe (wcześniejsze istnienie zbiorowiska domniemane na podstawie danych florystycznych, gatunki charakterystyczne wymarłe w regionie);E – zbiorowiska bezpośrednio zagrożone wymarciem (zagrożone całe ekosystemy bądź  silnie wyspecjalizowana grupa gatunków charakterystycznych; występowanie na znikomym areale, z tendencją do jego zmniejszania; gatunki charakterystyczne zaliczone do kategorii E gatunków zagrożonych w Wielkopolsce);V – zbiorowiska narażone (uproszczenie struktury fitocenoz, ubożenie składu gatunkowego; zatracanie zmienności i inne istotne zmiany degeneracyjne; zmniejszenie areału; zbiorowisko rzadkie i bardzo rzadkie o małej stabilności; gatunki charakterystyczne z kategorią zagrożenia V);I – zbiorowiska o nieokreślonym zagrożeniu (zaliczenie do powyższych kategorii niemożliwe bądź niepewne ze względu m.in. na słabe rozpoznanie rozmieszczenia, tendencji dynamicznych, pozycji systematycznej itp.).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Brzeg A., Wojterska M. 2001. Zespoły roślinne Wielkopolski, ich stan poznania i zagrożenie. W: Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 24-28 września 2001. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt