Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

kody obszarów Natura 2000 w planie urządzenia lasu

(urządzanie lasu), poszczególnym przedmiotom ochrony, dla których wyznaczono dany obszar Natura 2000, przypisane są na potrzeby planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody – zarówno w programie informatycznym TAKSATOR, jak i systemie informatycznym Lasów Państwowych – odpowiednie kody, odrębnie dla poszczególnych:
- gatunków ptaków w ramach obszarów specjalnej ochrony (OSO),
- siedlisk przyrodniczych w ramach specjalnych obszarów ochronnych (SOO) uznawanych wcześniej za obszary o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW), a także gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony w granicach obszaru SOO lub OZW.
Lokalizacja (poprzez adres leśny i administracyjny wyłączeń) oraz przypisane kody pozwalają na jednorazowy opis przedmiotów ochrony w odpowiednich zestawieniach, ujętych w programie ochrony przyrody (patrz tabela XXII) oraz na wykorzystaniu tego opisu w różnych konfiguracjach, zarówno na potrzeby planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody, jak i sporządzania prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko, bez konieczności wielokrotnego powtarzania danych o przedmiotach ochrony, oddzielnie w każdym opisie taksacyjnym drzewostanu.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 8 ust. 5

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

kody obszarów Natura 2000 w planie urządzenia lasu

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt