Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Krajowa Ocena Techniczna (KOT)

Udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.
Krajowa Ocena Techniczna zastąpiła Aprobatę Techniczną (od 1 stycznia 2017 r.). Krajowa Ocena Techniczna wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat. Europejskie Oceny Techniczne w odróżnieniu od Krajowych Ocen Technicznych wydawane są bezterminowo. Ocenę techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego:
1) nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo
2) jeżeli w od niesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w polskiej normie wyrobu nie jest właściwa, albo
3) jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.
Ocena Techniczna wydawana jest Krajową Jednostkę Oceny Technicznej na wniosek Producenta. Wraz z wnioskiem dostarcza się opis techniczny produktu wraz z obliczeniami, rysunkami oraz wszelkimi innymi informacjami, które biorą udział w procesie oceny właściwości użytkowych wyrobu. Ponadto, wnioskodawca przedkłada informację dot. funkcjonującego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz procesu produkcyjnego obejmującego produkt dla którego wnioskuje o uzyskanie KOT. W postepowaniu JOT dokonuje oceny właściwości użytkowych wyrobu biorąc pod uwagę jego przyszłe zastosowanie oraz obowiązujące przepisy, wymagania i opracowania naukowe; dokonuje analizy wszystkich danych dostarczonych przez Producenta. Po uzyskaniu kompletu niezbędnej dokumentacji jednostka oceny wydaje Producentowi Krajową Ocenę Techniczną lub odmawia jej wydania odpowiednio uzasadniając swoją decyzję.

Publikacje powiązane tematycznie

https://ibdim.edu.pl/index.php/pl/krajowe-oceny-techniczne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

Autor: Andrzej Czerniak

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-04-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt