Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

las będący terenem pod liniami energetycznymi

(lasy i leśnictwo), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej, wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości gruntowych, których wykorzystywanie do gospodarki leśnej jest determinowane przebiegiem nad tym gruntem napowietrznych linii energetycznych. Uzupełniająco należy podnieść, że zgodnie z art. 49. kodeksu cywilnego - urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych gruntu lub budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu. Powołany przepis rozstrzyga, że nie ma przeszkód prawnych, aby grunt pod liniami energetycznymi (zajęty przez linie energetyczne) oraz pod innymi urządzeniami energetycznymi, będącymi własnością określonej osoby prawnej, stanowił przedmiot odrębnej własności oraz przedmiot odrębnych prawa rzeczowych, w szczególności, aby grunt ten stanowił własność Skarbu Państwa i był w dzierżeniu w formie - określonego w ustawie o lasach – zarządu, sprawowanego przez LP. Jeżeli grunt pod napowietrznymi liniami energetycznymi został zajęty pod plantacje choinkowe, to oczywiście nie stanowi składowej omawianej tu infrastruktury; jest gruntem, związanym z działalnością uboczną (produkcja choinek). W skład omawianej tu infrastruktury nie wchodzi również grunt pod napowietrznymi liniami energetycznymi, zajęty przez urządzenia łowieckie (jest to element infrastruktury łowieckiej), wykorzystany jako pas przeciwpożarowy (jest to element infrastruktury przeciwpożarowej), pokryty niską roślinnością leśną (wrzosowiska, inna roślinność dna lasu, w tym krzewinkowa, grunt zakrzewiony) o działaniu biocenotycznym w stosunku do gruntów pokrytych drzewostanami lub przejściowo pozbawionych roślinności leśnej, z zastrzeżenie, że grunt ten może także spełniać funkcję biocenotyczną w stosunku do organizmów zwierzęcych, w tym zwierzyny leśnej, wchodzących w skład ekosystemu leśnego (jest to las jako grunt pokryty roślinnością leśną, czasami może to być obiekt obszarowej ochrony przyrody) , czy wreszcie zajęty przez urządzenia wodno – melioracyjne (jest to składowa infrastruktury wodno – melioracyjnej). Dochodzimy zatem do wniosku, że grunt pod liniami energetycznym stanowi element omawianej tu infrastruktury, jeżeli jest pozbawiony (szeroko rozumianej) roślinności leśnej, w tym mające istotne – wyżej wymienione - działanie biocenotyczne, ale za to mający określone inne znaczenie ekosystemowe  w stosunku do sąsiadujących gruntów, będących lasami (znaczenie ekontonowe / np. stwarzanie warunków do penetracji i wzmocnienia systemów korzeniowych drzew ściany lasu na styku z gruntem pod liniami energetycznymi/ i mikroklimatyczne, trasy przemieszczania się zwierzyny leśnej /np. w okresach zimowych/, pełnienie funkcji wolnej przestrzeni dla różnych organizmów zwierzęcych lasu / jeśli przestrzeń taka jest niezbędna dla ich procesów rozwojowych/, pełnienie uzupełniającej funkcji udostępniania lasu itd.). Jeżeli grunt pod liniami energetycznymi nie pełni w sposób istotny wyżej wymienionej funkcji ekosystemowych, nie powinien być w trakcie prac urządzeniowych identyfikowany jako grunt, związany z gospodarką leśną, ani pod takim tytułem nie powinien być utrwalany w powszechnych ewidencjach gruntów.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt