Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

las tworzący infrastrukturę pomocniczą

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do prowadzenia przez Lasy Państwowe działalności pomocniczej; odpowiednio urządzony grunt (w tym fragment działki ewidencyjnej), trwale pozbawiony roślinności leśnej, bez trwałych naniesień lub z trwałymi naniesieniami w postaci budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, przypisany do danego gospodarstwa pomocniczego w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych (innego gospodarza lasu). Uzupełniająco należy zaznaczyć, że gospodarstwem pomocniczym  w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych jest, wyodrębniona organizacyjnie i funkcjonalnie albo tylko funkcjonalnie, część leśnych zasobów ekonomicznych, wchodzących w skład danej jednostki organizacyjnej – mająca ( ta wyodrębniona część leśnych zasobów ekonomicznych ) zdolność do wewnętrznego ( w obrębie danej jednostki) świadczenia dostaw i usług  /z zastrzeżeniem obejmowania obu świadczeń wspólnym terminem „usługi wewnętrzne”/ na rzecz dwóch lub większej liczby rodzajów działalności, występującej w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych. Na przykład gospodarstwo transportowe może  wykonywać świadczenia na rzecz zasadniczej działalności administracyjnej, ale także na rzecz działalności gospodarczej ( dowożenie pracowników na stanowiskach robotniczych do miejsca wykonywania zadań gospodarczych,  zaopatrzenie materiałowo – sprzętowe wykonawstwa zadań gospodarczych). Do infrastruktury pomocniczej zaliczać należy w szczególności:a) grunty z budynkami oraz budowlami, służącymi prowadzeniu działalności warsztatowej oraz serwisowej;b) grunty z budynkami oraz budowlami, stanowiącymi stolarnie;c) grunty z budynkami oraz budowlami do stacjonowania sprzętu gospodarstwa transportowego;d) grunty z budynkami oraz budowlami do stacjonowania sprzętu oraz innych ruchomości o zdywersyfikowanym zakresie używalności (bazy sprzętowe) .Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami pomocniczymi, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną  - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę działalności pomocniczej.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt