Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

las tworzący infrastrukturę zagospodarowania (uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego)

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej nastawianej na wypełnianie funkcji produkcyjnych (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/) ; nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do prowadzenia przez Lasy Państwowe działalności w zakresie zagospodarowania lasu pod kątem uzdrowiskowym, rekreacyjnym oraz turystycznym; odpowiednio urządzony grunt (w tym fragment działki ewidencyjnej), trwale pozbawiony roślinności leśnej, bez trwałych naniesień lub z trwałymi naniesieniami w postaci budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, służący bezpośrednio realizacji zadań nadleśnictw w zakresie uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego zagospodarowania lasu. Do infrastruktury zagospodarowania uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego zaliczać należy w szczególności grunty ( w tym fragmenty działek ewidencyjnych), urządzone do wypełniania funkcji:a) parkingów leśnych,b) pól biwakowych,c) kampingów,d) ścieżek rowerowych oraz tras do jazdy konnej,e) szlaków spacerowych oraz turystycznych,f) obiektów sanitarnych do korzystania przez osoby, znajdujące się w lesie w celach uzdrowiskowych, rekreacyjnych oraz turystycznych,g) obiektów gastronomicznych oraz punktów sprzedaży materiałów informacyjno – edukacyjnych,h) punktów widokowych,Ponadto w skład w/w infrastruktury wchodzą pozostałe grunty (w tym fragmenty działek ewidencyjnych) z wszelkimi naniesieniami nietrwałymi, budynkami, budowlami oraz obiektami małej architektury, służące wzmacnianiu metodami gospodarki leśnej uzdrowiskowych, rekreacyjnych oraz turystycznych funkcji lasu – z zastrzeżeniem gruntów, stanowiących infrastrukturę łowiecką, a także zajętych przez obiekty szpitalne, sanatoryjne itp.Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami rekreacyjno – turystycznymi oraz uzdrowiskowymi, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego zagospodarowania lasu. Przy grupowaniu nieruchomych składników majątkowych według kryterium funkcji celu - do infrastruktury uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego zagospodarowania lasu należy ponadto przyporządkowywać  nieruchomości gruntowe (lub ich części), nie będące definicyjnie lasem, tworzącym omawianą tu infrastrukturę (t.j. ujęte w ewidencjach pod innym tytułem), lecz wypełniające zadania takiego lasu (nieruchomości gruntowe, nie będące lasem, wypełniające funkcje celu lasu, tworzącego infrastrukturę zagospodarowania uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt