Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

las tworzący infrastrukturę związaną z edukacją leśną

(edukacja leśna), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do prowadzenia przez Lasy Państwowe działalności w zakresie edukacji leśnej; odpowiednio urządzony grunt, trwale pozbawiony roślinności leśnej, bez trwałych naniesień lub z trwałymi naniesieniami w postaci budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, służący realizacji zadań w zakresie edukacji leśnej. Należy tu wymienić w szczególności:a) grunty, zajęte przez izby oraz inne obiekty edukacji przyrodniczo – leśnej, z tym że  w grunty te, w zależności od konkretnego przypadku (konkretnej sytuacji)  mogą być również zaliczane do infrastruktury administracyjnej (edukacja leśna społeczeństwa oraz samoedukacja leśna społeczności leśnej stanowią formalnie część składową zasadniczej działalności administracyjnej lub działalności administracyjnej poza ramami zwykłego zarządu, wykonywanej w ramach zleceń administracji rządowej; im bardziej omawiane tu składniki majątkowe „oddalone” są /w sensie fizycznym oraz funkcjonalnym/ od gruntów, zajętych przez roślinność leśną, lub gruntów, o których mowa w lit. b) – tym bardziej uzasadnione jest ich zaliczanie do infrastruktury administracyjnej),b) grunty (pasy gruntu) z różnymi naniesieniami, tworzące ścieżki edukacji przyrodniczo – leśnej.Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami edukacji leśnej, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną  - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę zagospodarowania lasu pod kątem edukacji leśnej.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt