Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

las tworzący infrastrukturę związaną z ubocznym użytkowaniem lasu

(uboczne użytkowanie lasu), szczególny przypadek lasu jako gruntu,  trwale pozbawionego roślinności leśnej, wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości gruntowych, służących realizacji zadań LP w zakresie ubocznego użytkowania lasu, za wyjątkiem elementów infrastruktury gospodarki łowieckiej. Należy tu wymienić przede wszystkim grunty, zajęte przez punkty przechowywania płodów runa leśnego, oraz  przez magazyny sprzętu oraz urządzeń, służących do pozyskiwania użytków ubocznych lasu. Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami użytkowania ubocznego lasu, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę użytkowania ubocznego lasu. W skład omawianej infrastruktury nie wchodzą grunty, zajęte przez obiekty, służące do przerabiania (przetwarzania) użytków ubocznych, Grunty, dostosowane do suszenia użytków ubocznych, spożywczego ich konserwowania, poddawania obróbce termicznej, mechanicznej (rozdrabnianiu), oraz chemicznej, innego udoskonalania (za wyjątkiem pakowania w stanie nie przerobionym), są zaliczane do infrastruktury działalności poza ramami zwykłego zarządu. Formalnie w skład infrastruktury ubocznego użytkowania lasu wchodzą elementy infrastruktury gospodarki łowieckiej, jednak ze względu na jej specyfikę – w niniejszym słowniku jest ona rozpatrywana odrębnie.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt