Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

las tworzący infrastrukturę związaną z zagospodarowaniem lasu

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej, wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do prowadzenia przez Lasy Państwowe działalności w zakresie zagospodarowania lasu (jego hodowli i ochrony);  odpowiednio urządzony grunt, trwale pozbawiony roślinności leśnej, bez trwałych naniesień lub z trwałymi naniesieniami w postaci budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, służący realizacji zadań gospodarczych, składających się na zagospodarowanie lasu; w skład infrastruktury związanej z zagospodarowaniem lasu wchodzą w szczególności:a) lasy tworzące infrastrukturę edukacyjną (wchodzące w skład infrastruktury edukacyjnej),b) lasy tworzące infrastrukturę nasiennictwa i selekcji (wchodzące w skład infrastruktury nasiennictwa i selekcji),c) lasy tworzące infrastrukturę szkółkarską (wchodząc w skład infrastruktury szkółkarskiej),d) lasy tworzące infrastrukturę przeciwpożarową (wchodzące w skład infrastruktury przeciwpożarowej),e) lasy tworzące infrastrukturę drogową (wchodzące w skład infrastruktury drogowej),f) lasy tworzące (wchodzące w skład) infrastrukturę podziału przestrzennego gruntów, będących lasami (pasy gruntów, będące liniami oddziałowymi oraz innymi liniami podziału przestrzennego lasu)g) lasy tworzące infrastrukturę wodno – melioracyjną (wchodzące w skład infrastruktury wodno – melioracyjnej),h) lasy będące terenami pod liniami energetycznymi – o ile tereny te służą realizacji zadań, związanych z zagospodarowaniem lasu.Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami zagospodarowania lasu, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną  - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę zagospodarowania lasu.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt