Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

las

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), najbardziej złożony ekosystem lądowy, w którym współżyją tworząc biocenozę różne organizmy roślinne i zwierzęce. Las wyróżnia się wybitnym udziałem drzew rosnących w zwarciu i odgrywających w nim rolę głównych edyfikatorów.Dokument „Polityka leśna państwa”, przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 1997 r.  (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), część leśnych zasobów ekonomicznych, obejmująca: a) grunt ( w rozumieniu powierzchni ziemi), choćby pod tym tytułem nie został ujawniony w katastrze nieruchomości (innych powszechnie obowiązujących  ewidencjach): - pokryty, stanowiącą jego nierozłączną część składową, roślinnością leśną, przeznaczoną do produkcji leśnej, w tym drzewami (roślinnością drzewiastą), wprowadzoną na ten grunt w drodze sadzenia, siewu lub pojawiającą się na tym gruncie w drodze procesów naturalnych (las jako powierzchnia gruntu, pokryta roślinnością leśną, przeznaczoną do produkcji leśnej ), lub - przejściowo pozbawiony tej roślinności (las jako powierzchnia gruntu, przejściowo pozbawionego roślinności leśnej, przeznaczonej do produkcji leśnej ) wskutek: • gospodarki leśnej,• realizacji planów ochrony, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody,• wystąpienia  zdarzeń losowych, w szczególności takich, jak: - pożary,- powodzie, - wiatry i  opady śniegu,- niskie lub wysokie temperatury powietrza,- żer owadów, w tym owadów liściożernych,- choroby grzybowe roślinności leśnej,którego powierzchnia  ustalona według linii ciągłej, oddzielającej ten grunt od gruntów, trwale niepokrytych roślinnością leśną lub niezajętych przez budynki, budowle i urządzenia, o których mowa w pkt.3), wynosi co najmniej 0,10 ha, o ile grunty te – na warunkach równorzędnych lub z określonymi preferencjami - wypełniają funkcje regulowane: biotyczne, ochronne, produkcyjne, dochodotwórcze, lokacyjne oraz majątkowotwórcze albo funkcje nieregulowane (naturalne); lubb) grunt, trwale pozbawiony roślinności leśnej (pozbawiony roślinności leśnej w ogóle lub pozbawiony roślinności leśnej, wypełniającej funkcje produkcyjne na istotnym gospodarczo poziomie) w celu przeznaczenia pod (lub zajęty przez), wchodzące w skład infrastruktury leśnej, budynki, budowle, obiekty małej architektury ( lub odpowiednio przysposobiony grunt bez trwałych naniesień oraz urządzeń, będących budynkami, budowlami lub obiektami małej architektury ), niezbędny do wypełniania lub do pogłębiania wypełniania przez grunty, o których mowa w lit. a), funkcji lasu - chyba że grunt ten pod innym tytułem występuje w katastrze nieruchomości (innych powszechnie obowiązujących urządzeniach ewidencyjnych) (las jako powierzchnia gruntu, trwale pozbawiona roślinności leśne, przeznaczonej do produkcji leśnej). Las jako grunt pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony, którego dominującą funkcją jest ochrona dziedzictwa historycznego oraz kulturowego, może zostać wpisany do rejestru zabytków albo, pomimo braku takiego wpisu, funkcje te  mogą zostać odpowiednio uwzględnione  w planie urządzenia lasu; w lesie, wpisanym do rejestru zabytków, działalność leśna  (w tym gospodarka leśna) jest prowadzona z uwzględnieniem ograniczeń, zakazów i nakazów, wynikających z tego wpisu, a ograniczenia te zakazy i nakazy są uwzględnianie w następnym planie urządzenia lasu albo w aneksie do obowiązującego planu urządzenia lasu.Las jako grunt pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony, który funkcje  swoje spełnia w sposób naturalny  (funkcje nieregulowane /naturalne/) lub z istotnym ograniczeniem ich regulacji metodami gospodarki leśnej, na etapie prac w zakresie urządzania lasu włącza się do gospodarstwa specjalnego, chyba że stanowi on rezerwat przyrody, wchodzi w skład parku narodowego lub stanowi inną obszarową formę ochrony przyrody.Las jako grunt, trwale pozbawiony roślinności leśnej, stanowi część składową część składową infrastruktury leśnej (infrastrukturalna funkcja lasów jako gruntów, trale pozbawionych roślinności leśnej).Przy pojmowaniu gruntu podług jego rozszerzonej definicji – las jest częścią składową gruntu.Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał  niepublikowany. (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), lasem (...) jest grunt:1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:a) przeznaczony do produkcji leśnej lubb) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego alboc) wpisany do rejestru zabytków;2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), grunt leśny sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako las.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt