Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Gór Stołowych i Bystrzyckich

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VII.10) w granicach sudeckiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 509 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 61%. Dominują krajobrazy naturalne średniogórskie erozyjne regla dolnego. Nieco rzadziej występują krajobrazy krzemianowe i glinokrzemianowe erozyjne pogórzy. Góry Stołowe mają charakter wyrównanego stoliwa o ostro opadających ścianach. Najwyższym wzniesieniem jest Szczeliniec (919 m n.p.m.), który wznosi się ponad 150 m nad okolicą sąsiadującego Karłowa. Są to jedyne w Europie góry płytowe, zbudowane z warstw piaskowców, margli i łupków. Utworami geologicznymi tworzącymi Góry Stołowe oraz znaczną część Gór Bystrzyckich są utwory z okresu kredy, głównie wapienie, margle, piaskowce, opoki z czertami, fosforyty. W znajdujących się w okolicach Kudowy Wzgórzach Lewińskich występują także granodioryty i granity karbońskie, oraz łupki krystaliczne, kwarcyty, amfibolity, marmury z okresu neoproterozoiku-ordowiku. Najwyższe pasmo Gór Bystrzyckich (najwyższe wzniesienie – Jagodna 997 m n.p.m.) tworzą ortognejsy, amfibolity, granitognejsy, granity z okresu kambru-ordowiku oraz łupki krystaliczne, kwarcyty, amfibolity, marmury z okresu neoproterozoiku-ordowiku. Panującym krajobrazem roślinnym są reglowe buczyny górskie. Małe powierzchnie zajmują także krajobrazy grądów i ubogich dąbrów podgórskich oraz krajobraz grądowy w wariancie podgórskim. Występują tu duże powierzchnie górskich torfowisk wysokich: Wielkie Torfowisko Batorowskie w Górach Stołowych oraz Torfowisko pod Zieleńcem w Górach Bystrzyckich.
Lesistość jest bardzo duża i wynosi 57%. Lasy tworzą rozległe kompleksy; zajmują około 291 km2, z czego 78% jest w zarządzie RDLP we Wrocławiu (nadleśnictwa: Zdroje – bez cz. wsch., Bystrzyca Kłodzka – cz. zach., Międzylesie – cz. zach.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LMG - 46%, BMG - 31% i LG - 20%. Najważniejszcym gatunkiem panującym w drzewostanach jest świerk, który zajmuje 86%. Średni wiek drzewostanów wynosi 78 lat, a miąższość na 1/ha 333 m3. Lasy ochronne zajmują 99% pow. W granicach mezoregionu znajduje się Park Narodowy Gór Stołowych o pow. 6340 ha, w tym 5822 ha (92%) lasów.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

Zdjęcia

Góry Stołowe

Rysunki

Tabele

Mapy

Mezoregion przyrodniczo-leśny Gór Stołowych i Bystrzyckich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Gór Stołowych i Bystrzyckich

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt