Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Górnej Biebrzy

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (II.12) w granicach mazursko-podlaskiej krainy przyrodniczo-leśnej obejmujący tereny, przez które przepływa Biebrza w górnym jej biegu. Powierzchnia jego wynosi 655 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 40%. Występują głównie krajobrazy naturalne zalewowych den dolin – akumulacyjne, a na nie-wielkich powierzchniach krajobrazy eoliczne pagórkowate, oraz peryglacjalne pagórkowate, równinne i faliste. Przeważającymi utworami geologicznymi są plejstoceńskie piaski i żwiry sandrowe zlodowacenia północnopolskiego oraz holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły. Mniej licznie, płatowo, występują gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe; które są zazwyczaj niezalesione. Dominuje krajobraz roślinny olsowy. Na niedużych powierzchniach we wschodniej części mezoregionu występują krajobrazy borów i borów mieszanych ze świerczynami w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów oraz krajobrazy borów mieszanych i grądów w odmianie subborealne, a także borów, borów mieszanych i grądów.
Lesistość wynosi 37%, lasy zajmują około 241 km2, z czego 71% jest w zarządzie RDLP w Białymstoku (nadleśnictwa: Augustów – cz. płd.-wsch., Płaska – cz. płd., Czarna Białostocka – cz. płn.). W Lasach Państwowych liczniej występują siedliska Bśw - 26% i BMśw - 21%, Znaczny w w porównaniu z innymi mezregionami jest udział siedlisk wilgotnych i bagiennych, który wynosi: BMw - 10% , LMw, - 7%, LMb - 9% oraz Ol - 10%. Gatunkiem panującym w drzewostanach najczęściej jest sosna, która zajmuje 58%; znaczny jest także udział drzewostanów z panującą olszą -20% pow. i brzozą - 13%. Średni wiek drzewostanów wynosi 69 lat, a miąższość na 1/ha 269 m3. Lasy ochronne zajmują 45% pow. W granicach mezoregionu znajduje się polnocno-wschodnia część Biebrzańskiego Parku Narodowego (pow. ogólna parku wynosi 59223 ha, w tym 15683 ha (26%) lasów).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Mezoregion przyrodniczo-leśny Górnej Biebrzy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt