Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pagórów Chełmskich

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VI.7) w granicach małpolskiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 267 km2, w tym lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 25%. Pagóry Chełmskie są masywnymi wzniesieniami o wysokości do 274 m n.p.m. Występują głównie krajobrazy wyżyn i niskich gór – węglanowe i gipsowe erozyjne izolowanych połogich wzniesień. Rzadko spotyka się krajobrazy nizinne peryglacjalne równinne i faliste. Budowa geologiczna jest dość urozmaicona. Dominują plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia środkowopolskiego, z wyspami piasków i mułków kemów. Znaczne są także obszary piasków i żwirów sandrowych. Miejscami na powierzchnię wychodzą skały z okresu kredy – głównie wapienie, opoki i margle oraz kreda pisząca. Holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły znajdują się głównie w części południowej. Dominuje krajobraz roślinny borów mieszanych, dąbrów świetlistych i grądów. Niewielkie powierzchnie w części południowej mezoregionu zajmuje krajobraz dąbrów świetlistych i grądów w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów, a nad brzegiem rzeki Bug – krajobraz łęgów jesionowo-wiązowych.
Lesistość mezoregionu jest mała i wynosi 23%. Lasy tworzą małe i średnie kompleksy; zajmują około 62 km2, z czego 76% jest w zarządzie RDLP w Lublinie (nadleśnictwa: Sobibór – cz. płd., i Chełm – cz. płn.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LMśw 35% i Lśw 20%, a ponadto jest 13% BMśw, 8% LMw, 8% Ol i 6% Lw. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 47%; dąb zajmuje 22%, a olsza 19%. Średni wiek drzewostanów wynosi 58 lat, a miąższość na 1/ha 235 m3. Lasy ochronne zajmują 26% pow.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pagórów Chełmskich
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pagórów Chełmskich

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt