Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Podhala

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VIII.8) w granicach karpackiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 781 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 25%. Na tym terenie występują głównie krajobrazy krzemianowe i glinokrzemianowe erozyjne pogórzy oraz zalewowych den dolin – akumulacyjne, i tarasów nadzalewowych – akumulacyjne. Niewiele spotyka się krajobrazów obniżeń denudacyjnych i kotlin w terenach wyżynnych i górskich. Większą część mezoregionu obejmuje obniżenie pomiędzy pasmami gór. Najwyższe wzniesienia niewiele przekraczają 900 m n.p.m. Budowa geologiczne terenu jest dość urozmaicona. Środkową i południową część mezoregionu zajmują, dominujące na tym terenie, łupki, mułowce, piaskowce fliszu podhalańskiego z okresu paleogenu. W części północnej występują holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły, wypełniające doliny rzeczne i zagłębienia terenu, a także budujące wyższe tarasy - plejstoceńskie piaski, żwiry i mułki rzeczne zlodowacenia północnopolskiego; oraz rzadko utwory starszych okresów. Pomiędzy miejscowościami Szaflary i Czarny Dunajec znajduje się niewielka powierzchnia utworów z okresu jury-kredy-paleogenu, wśród których są wapienie, margle, mułowce, rogowce, radiolaryty, zlepieńce i piaskowce Pienin. Dominują krajobrazy roślinne: reglowych buczyn górskich oraz Borów Nowotarskich.
Lesistość jest niska, wynosi 22%. Lasy tworzą małe i średnie kompleksy. Największe z nich położone są w części wschodniej, na południe od Jabłonki, oraz w części południowo-wschodniej (północna część Tatrzańskiego Parku Narodowego). Lasy zajmują około 172 km2, z czego tylko 9% jest w zarządzie Lasów Państwowych - RDLP w Krakowie (nadleśnictwa: Nowy Targ – cz. płd., i Krościenko – cz. płd.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LG - 52%, LMG - 36% oraz jest 10% BMG. Gatunkami panującymi w drzewostanach są: świerk, który zajmuje 32% pow., sosna 31%, buk 18% i jodła 13%. Średni wiek drzewostanów wynosi 78 lat, a miąższość na 1/ha 196 m3. Lasy ochronne zajmują 94% pow.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

Zdjęcia

torfowisko wysokie w Kotlinie Nowotarskiej
torfowisko przejściowe w Kotlinie  Nowotarskie
torfowisko w Kotlinie Nowotarskie

Rysunki

Tabele

Mapy

Mezoregion przyrodniczo-leśny Podhala
Mezoregion przyrodniczo-leśny Podhala

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt