Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pogórza Cieżkowicko-Dynowskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VIII.2) w granicach karpackiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 4138 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 27%. Dominują krajobrazy krzemianowe i glinokrzemianowe erozyjne pogórzy. Niewielkie powierzchnie są zajęte przez krajobrazy zalewowych den dolin – akumulacyjne. Jest to obszar porozcinany głębokimi dolinami erozyjnymi. W północnej części, która była w zasięgu zlodowacenia sanu, znaczne obszary są pokryte lessami. Na powierzchnię wychodzą ponadto utwory geologiczne z okresu paleogenu-neogenu, tj. łupki, piaskowce i zlepieńce, oraz - mniej licznie, utwory z okresu kredy – piaskowce, mułowce, margle i zlepieńce, a także iłowce, mułowce lokalnie z czertami. W okolicach Strzyżowa wyróżnia się w krajobrazie ciąg skałek o nazwie Prządki. W części południowo-zachodniej i południowo-wschodniej (tereny poza zasięgiem zlodowacenia sanu) dominują piaskowce, łupki, iłowce i rogowce oraz zlepieńce i margle z okresu paleogenu, ze znacznym udziałem piaskowców, mułowców, margli i zlepieńców z okresu kredy i z niewielkim udziałem – lessów i pyłów lessopodobnych. Holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły wypełniają doliny rzeczne, głównie Białej, Wisłoki, Wisłoka oraz Sanu. Przeważa krajobraz roślinny grądów i buczyn górskich, z niewielkim udziałem krajobrazu grądowego.
Lesistość wynosi 25%. Lasy tworzą małe i średnie kompleksy, o łącznej powierzchni około 1046 km2. Prawie 53% lasów jest w zarządzie RDLP w Krakowie (nadleśnictwa: Stary Sącz – część pł.-zach., Gromnik – cz. centralna, Gorlice – cz. płn., i Dębica – cz. płn.) oraz RDLP w Krośnie (nadleśnictwa: Dukla – cz. płn., Strzyżów – bez cz. płn., Kańczuga – cz. płd., Krasiczyn – cz. płd., Dynów – cz. zach., i Brzozów – bez cz. płd.). W Lasach Państwowych dominują siedliska Lwyż - 93%. Głównymi gatunkami panującymi w drzewostanach są buk - 42% pow. i jodła 32%. Średni wiek drzewostanów wynosi 80 lat, a miąższość na 1/ha 303 m3. Lasy ochronne zajmują 94% pow.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

Zdjęcia

park w Krasiczynie
pałac w Krasiczynie, tu była siedziba technikum leśnego

Rysunki

Tabele

Mapy

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pogórza Cieżkowicko-Dynowskiego

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt