Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pogórza Kaczawskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VII.3) w granicach sudeckiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 396 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 38%. Przeważają krajobrazy krzemianowe i glinokrzemianowe erozyjne pogórzy. Nieco rzadziej spotykane są krajobrazy peryglacjalne równinne i faliste. Najwyższym wzniesieniem pogórza jest Ostrzyca – 501 m n.p.m. Jest to jeden ze stożków wulkanicznych znajdujących się na tym terenie. Występują tu także, częściej niż w Górach Kaczawskich, skały wulkaniczne, m.in. bazalt i porfir. Przez Pogórze Kaczawskie przechodzi granica zlodowacenia odry, co powoduje zróżnicowanie geologiczne tego terenu. W północno-zachodniej części mezoregionu (teren który był w zasięgu zlodowacenia odry) występuje mozaika utworów plejstoceńskich (glin zwałowych, piasków i żwirów lodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego), permskich (zlepieńców, piaskowców, mułowców, wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennych) oraz lessów. Na południe od Złotoryi, w okolicach Wilkowa, znajdują się wapienie, margle, piaskowce, opoki z czertami i fosforyty z okresu kredy, ograniczone od południowego-zachodu pasmem triasowych piaskowców, margli, zlepieńców, iłowców i rud żelaza. Teren południowo-zachodni mezoregionu (był w zasięgu zlodowacenia sanu) budują głównie fyllity, łupki ilaste i krzemionkowe, kwarcyty, diabazy z okresu ordowiku-karbonu, zieleńce, łupki zieleńcowe; amfibolity z okresu ordowiku-dewonu oraz plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia południowopolskiego. W okolicach miejscowości Gozdno (na trasie Złotoryja – Świerzawa) jest małe pasmo wzgórz zbudowanych z trachyandezytów, trachybazaltów, trachitów i tufów z okresu karbonu-permu. Występuje prawie wyłącznie krajobraz roślinny grądów i ubogich dąbrów podgórskich, z niewielkimi powierzchniami kajobrazu grądowego w wariancie typowym.
Lesistość jest duża i wynosi 37%. Lasy tworzą średnie i duże kompleksy, z których największe są w części wschodniej mezoregionu. Lasy zajmują około 145 km2, z czego 91% jest w zarządzie RDLP we Wrocławiu (nadleśnictwa: Lwówek Śląski – cz. wsch., Złotoryja – cz. centralna, i Jawor – cz. płn.-wsch.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LMwyż - 55% i Lwyż - 41%. Gatunkami panującymi w drzewostanach najczęściej są dąb, który zajmuje 44% pow. oraz świerk - 29%. Średni wiek drzewostanów wynosi 77 lat, a miąższość na 1/ha 274 m3. Lasy ochronne zajmują 91% pow.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pogórza Kaczawskiego
Mezoregion przyrodniczo-leśny Pogórza Kaczawskiego

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt