Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pogórza Przemyskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VIII.4) w granicach karpackiej krainy przyrodniczo-leśnej. Obszar ma charakter zrównanego, lekko falistego płaskowyżu, rozczłonkowanego dolinami. Teren wznosi się do 450–700 m n.p.m. Powierzchnia ogólna mezoregionu wynosi 1075 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 68%. Prawie na całym terenie występują krajobrazy krzemianowe i glinokrzemianowe erozyjne pogórzy. Utwory geologiczne rozłożone są nierównomiernie. W północno-wschodniej części mezoregionu dominują piaskowce, mułowce i iłowce z okresu kredy-paleogenu, a utwory z okresu kredy, głównie piaskowce, mułowce, margle i zlepieńce, zajmują niewielkie powierzchnie. W południowo-zachodniej części dominują utwory okresu paleogenu, głównie piaskowce, łupki, iłowce i rogowce, którym towarzyszą mniej liczne, ale występujące na całym terenie – piaskowce, łupki, zlepieńce i margle. W części południowo-zachodniej mezoregionu występują lessy piaszczyste i pyły lessopodobne, gliny, piaski i gliny z rumoszami soliflukcyjno-deluwialne oraz koluwia osuwiskowe, zajmujące nieco większe powierzchnie. W Górach Słonnych (część południowa mezoregionu) znajdują się słone źródła, z których od wieków pozyskiwano sól kuchenną metodą warzenia. Na tym obszarze występuje prawie wyłącznie krajobraz roślinny grądów i buczyn górskich.
Lesistość jest bardzo duża i wynosi 66%. Lasy tworzą rozległe kompleksy; zajmują około 712 km2, z czego 85% jest w zarządzie RDLP w Krośnie (nadleśnictwa: Dynów – bez cz. zach., Krasiczyn – cz. płd., Bircza, Brzegi Dolne – cz. płn., i Brzozów – cz. płd.-wsch.). W Lasach Państwowych dominują siedliska Lwyż 59% i LG 39%. Gatunkami panującymi w drzewostanach są: sosna, która zajmuje 30% pow, jodła - 29% i buk - 27%. Średni wiek drzewostanów wynosi 85 lat, a miąższość na 1/ha 321 m3. Lasy ochronne zajmują 89% pow.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

Zdjęcia

Pogórze Przemyskie, okolice Birczy
Pogórze Przemyskie, San w okolicach Birczy

Rysunki

Tabele

Mapy

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pogórza Przemyskiego

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt