Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pogórza Wielicko-Rożnowskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VIII.1) w granicach karpackiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 1623 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 25%. Dominują krajobrazy krzemianowe i glinokrzemianowe erozyjne pogórzy. Ponadto spotkać można niewielkie obszary krajobrazów zalewowych den dolin – akumulacyjnych. Mezoregion znajduje się na przedpolu Beskidów i ma charakter wyżynny – teren wznosi się do 500 m n.p.m. w części zachodniej – na Pogórzu Wielickim, i do 550 m n.p.m. na bardziej urozmaiconym krajobrazowo, zajmującym wschodnią część mezoregionu, Pogórzu Rożnowskim. Obszar ten w większości objęty był zlodowaceniem odry. Utwory geologiczne tworzą układ mozaikowy, w którym przeważają lessy, z wychodzącymi na powierzchnię, liczniej w zachodniej części mezoregionu, utworami okresu kredy: piaskowcami, mułowcami, marglami i zlepieńcami, miejscami także iłowcami. Utwory paleogenu – piaskowce i łupki, występują nielicznie w okolicach miejscowości Świątniki Górne (pomiędzy Wieliczką a Myślenicami), a w rejonie Wiśniowej i Trzcianej – piaskowce, łupki, iłowce i rogowce. W dolinach rzek zalegają holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły. W dolinie Dunajca plejstoceńskie piaski, żwiry i mułki rzeczne zlodowacenia północnopolskiego zbudowały wyższe tarasy nadzalewowe. W krajobrazie roślinnym dominują grądy i ubogie dąbrowy podgórskie oraz grądy i buczyny górskie.
Lesistość mezoregionu jest średnia i wynosi 23%. Lasy tworzą małe kompleksy; zajmują około 367 km2, z czego 38% jest w zarządzie RDLP w Katowicach (Nadleśnictwo Andrychów – cz. wsch.) i RDLP w Krakowie (nadleśnictwa: Myślenice – cz. centralna, Brzesko – cz. centralna, Gromnik – cz. płd.-zach., Stary Sącz – cz. płn., i Limanowa – cz. płn.). W Lasach Państwowych dominują siedliska Lwyż 81% oraz LMwyż 16%. Gatunkami panującymi w drzewostanach są: buk 26%, sosna 25% i jodła 25% oraz dąb 11%. Średni wiek drzewostanów wynosi 80 lat, a miąższość na 1/ha 255 m3. Lasy ochronne zajmują 34% pow.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

Zdjęcia

okolice Łąkty Górnej koło Brzeska, Nadleśnictwo Brzesko

Rysunki

Tabele

Mapy

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pogórza Wielicko-Rożnowskiego

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt