Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszczy Sandomierskiej

Opis
Zdjęcia
Mapy
Zgłoś uwagę

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VI.31) w granicach małpolskiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 1454 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 53%. Domnują krajobrazy naturalne tarasów nadzalewowych – akumulacyjne, oraz zalewowych den dolin – akumulacyjne. Znacznie rzadziej spotkać można krajobrazy fluwioglacjalne równinne i faliste. Mezoregion znajduje się w dorzeczu Wisły i Sanu. Obejmuje rozlegle zapadlisko tektoniczne wypełnione holoceńskimi utworami geologicznymi – piaskami, żwirami, madami rzecznymi, torfami i namułami. W wyższych tarasach, nadzalewowych, występują plejstoceńskie piaski, żwiry i mułki rzeczne zlodowacenia północnopolskiego, rzadko środkowopolskiego, które dominują na tym obszarze. Między Stalową Wolą a Mielcem utworzył się ciąg obszarów piasków eolicznych, lokalnie w wydmach. W północnej części mezoregionu (okolice Tarnobrzegu) w podłożu występują mioceńskie utwory z serią siarkonośną, które były eksploatowane. W części centralnej mezoregionu występuje krajobraz roślinny śródlądowych borów sosnowych i borów mieszanych w odmianie małopolskiej, przeważający na tym terenie. Ponadto można spotkać nieduże powierzchnie krajobrazów borów mieszanych i grądów w odmianie małopolskiej i podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów oraz borów mieszanych i grądów w odmianie małopolskiej, a sporadycznie nad Wisłoką także – łęgów jesionowo-wiązowych.
Lesistość jest bardzo duża i wynosi 49%. Lasy tworzą rozległe kompleksy; największe z nich zlokalizowane są na południowy wschód od Kielc. Lasy zajmują około 718 km2, z czego 83% jest w zarządzie RDLP w Krośnie (nadleśnictwa: Mielec – cz. centralna, Tuszyma – cz. płn.-wsch., i Leżajsk – cz. płn.-zach.) oraz RDLP w Lublinie (nadleśnictwa: Buda Stalowska – cz. centralna, Rozwadów – cz. płd.-zach., i Rudnik – cz. centralna). W Lasach Państwowych dominują siedliska Bśw 28%, BMśw 26%, BMw 22% oraz jest 7% LMw. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 87%; buk zajmuje 20%, Średni wiek drzewostanów wynosi 83 lata, a miąższość na 1/ha 335 m3. Lasy ochronne zajmują 34% pow.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

drzewostan brzozowy na odwodnionym siedlisku olsu,  Nadleśnictwo Nawa Dęba
Buda Stalowska, była siedziba Nadleśnictwa

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszczy Sandomierskiej

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt