Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszczy Solskiej

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VI.13) w granicach małpolskiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 1858 km2, w tym lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 71%. Przeważają krajobrazy naturalne tarasów nadzalewowych – akumulacyjne. Znacznie mniej występuje krajobrazów peryglacjalnych równinnych i falistych, a bardzo mało – krajobrazów wyżyn i niskich gór: węglanowych i gipsowych erozyjnych płaskowyży falistych. Obszar ten stanowi zagłębienie wypełnione iłami mioceńskimi, na których zalegają utwory czwartorzędowe. W dolinach współczesnych rzek oraz zagłębieniach terenowych pozostałych po dawnych dolinach rzecznych występują holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły. Między nimi sa duże powierzchnie zajęte przez dominujące na tym terenie plejstoceńskie piaski, żwiry i mułki rzeczne zlodowacenia północnopolskiego, rzadziej środkowopolskiego. Na dość znacznych obszarach występują w rozproszeniu piaski eoliczne, lokalnie w wydmach. Rozległy pas wydm ciągnie się m.in. na zachód od Biłgoraja, pomiędzy rzekami Ładą na południu i Bukową na północy. W części zachodniej obszaru pomiędzy tymi rzekami występują plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia południowopolskiego. W północnej części mezoregionu dominuje krajobraz roślinny śródlądo-wych borów sosnowych i borów mieszanych w odmianie małopolskiej w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów, natomiast w części południowej – krajobraz śródlądowych borów sosnowych i borów mieszanych w odmianie małopolskiej.
Lesistość jest bardzo duża, jedna z największych w kraju i wynosi 65%. Lasy tworzą rozległe kompleksy; zajmują około 1217 km2, z czego 71% jest w zarządzie RDLP w Lublinie (nadleśnictwa: Gościeradów – cz. płd.-wsch., Janów Lubelski – cz. płd., Rozwadów – cz. wsch., Biłgoraj – cz. środkowa, Zwierzyniec – cz. płd.-zach., i Józefów – cz. środkowa) oraz RDLP w Krośnie (Nadleśnictwo Narol – cz. środkowa). W Lasach Państwowych dominują siedliska Bśw 34%, BMw 20%, Bw 13% i BMśw 12%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 89%. Średni wiek drzewostanów wynosi 70 lat, a miąższość na 1/ha 254 m3. Lasy ochronne zajmują 34% pow.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

Zdjęcia

bór mieszany świeży, Nadleśnictwo Narol
jesień w Puszczy Solskiej, Nadleśnictwo Narol

Rysunki

Tabele

Mapy

Mezoregion przyrodniczo-leśny Puszczy Solskiej

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt