Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Oleśnickiej

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (V.18) w granicach śląskiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 2719 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 26%. Dominują krajobrazy naturalne peryglacjalne równinne i faliste, rzadziej fluwioglacjalne równinne i faliste. Nieduże powierzchnie są zajęte przez krajobrazy zalewowych den dolin – akumulacyjne. Mezoregion znajdował się w zasięgu zlodowacenia odry. Jego płaską powierzchnię morenową urozmaicają wzgórza ozów i kemów. Dominują utwory geologiczne zlodowacenia środkowopolskiego: plejstoceńskie piaski i żwiry sandrowe oraz, nieco mniej liczne, gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe. Na północ od Namysłowa wykształciły się piaski, mułki i żwiry ozów, a jeszcze dalej na północ – piaski i mułki kemów. Natomiast na południe od Namysłowa występuje dość duża powierzchnia iłów, mułków i piasków zastoiskowych. Tarasy zalewowe rzek, dość licznych na tym terenie, tworzą holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły, natomiast tarasy nadzalewowe –plejstoceńskie piaski, żwiry i mułki rzeczne zlodowacenia północnopolskiego. Największe powierzchnie zajmuje, występujący głównie w części wschodniej mezoregionu, krajobraz roślinny grądów i buczyn pomorskich w odmianie śląsko-wielkopolskiej. W części południowo-zachodniej duży jest także udział krajobrazu borów, borów mieszanych i grądów w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów. W części północno-zachodniej liczniej występuje krajobraz grądowy w wariancie typowym i podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów. W części centralnej zaznacza się, krajobraz grądowy w wariancie typowym, a na północy – krajobraz ubogich dąbrów środkowoeuropejskich i grądów oraz krajobraz buczyn i ubogich dąbrów w odmianie śląskiej.
Lesistość wynosi 24%. Lasy tworzą małe i średnie kompleksy, głównie w części południowej. Największe z nich, położone na północ od Brzegu, wchodzą w skład Borów Strobawskich. Lasy zajmują około 653 km2, z czego 93% jest w zarządzie RDLP we Wrocławiu (nadleśnictwa: Oborniki Śląskie – cz. płd.-wsch., Oleśnica Śląska – cz. płn., i Oława – cz. płn.-wsch.), RDLP w Poznaniu (Nadleśnictwo Syców – cz. płd.) oraz RDLP w Katowicach (nadleśnictwa: Namysłów i Brzeg – cz. płn.-wsch.) W części wschodniej mezoregionu znajduje się LZD Siemianice Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W Lasach Państwowych dominują siedliska BMśw - 32% i LMśw - 30%, a ponadto jest m.in. 12% LMw i 9% Lw. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 71% pow.; dąb stanowi 10%, a olsza 8%. Średni wiek drzewostanów wynosi 60 lat, a miąższość na 1/ha 263 m3. Lasy ochronne zajmują 42% pow.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

Zdjęcia

Siemianice, siedziba LZD Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
platan w parku na terenie LZD w Siemianicach

Rysunki

Tabele

Mapy

Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Oleśnickiej

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt