Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Wałeckiej

Opis
Mapy
Zgłoś uwagę

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (III.7) obejmuje sandr doliny rzeki Gwdy i jej prawych dopływów. Powierzchnia mezoregionu wynosi 1461 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 77%. Przeważają krajobrazy naturalne fluwioglacjalne równinne i faliste. Rzadko występują krajobrazy zalewowych den dolin – akumulacyjne. Dominują zdecydowanie utwory zlodowacenia północnopolskiego, głównie plejstoceńskie piaski i żwiry sandrowe, z nielicznymi wyspami piasków eolicznych lokalnie w wydmach w części płn.-zach. Gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe występują nielicznie, wyspowo. Holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły są głównie w dolinie Gwdy. Dominuje krajobraz roślinny śródlądowych borów sosnowych i borów mieszanych w odmianie pomorskiej. W części północnej bardzo małe powierzchnie zajmują krajobrazy buczyn i ubogich dąbrów oraz ubogich dąbrów pomorskich.
Lesistość mezoregionu jest bardzo duża, jedna z najwyższych w kraju, i wynosi 73%. Lasy tworzą rozległe kompleksy; zajmują ponad 1073 km2, z czego 95% jest w zarządzie RDLP Szczecinek (nadleśnictwa: Świerczyna – cz. centralna, Borne Sulinowo, Czarnobór – cz. płd.) oraz RDLP Piła (nadleśnictwa: Okonek, Wałcz – cz. wsch., Jastrowie – cz. płd., Płytnica – bez cz. płd. Złotów – cz. zach., Zdrojowa Góra – bez cz. zach., Kaczory – cz. zach., Trzcianka – cz. płn.-wsch.). W Lasach Państwowych dominują siedliska Bśw 51% i BMśw 35%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 94%. Średni wiek drzewostanów wynosi 55 lat, a miąższość na 1/ha 204 m3. Lasy ochronne zajmują 44% pow.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

Zgłoś uwagę do hasła

Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Wałeckiej

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt