Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Mezoregion przyrodniczo-leśny Wysoczyzny Polanowskiej

Opis
Zdjęcia
Mapy
Zgłoś uwagę

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (I.15) w granicach Bałtyckiej krainy przyrodniczo-leśnej. Powierzchnia ogólna mezoregionu wynosi 1724 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 61%. Mezoregion obejmuje pas niskich wysoczyzn morenowych. W okolicach Polanowa występują deniwelacje terenu dochodzące do 100 m (najwyższe wzniesienie Dziewicza Góra ma 187 m n.p.m.). Przeważają krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate i mniej liczne wzgórzowe oraz fluwioglacjalne równinne i faliste, a także krajobrazy tarasów nadzalewowych – akumulacyjne. Powierzchnię budują utwory plejstoceńskie, głównie piaski i żwiry sandrowe zlodowacenia północnopolskiego. Mniej liczne są gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe z wyspowo zaznaczającymi się żwirami, piaskami, głazami i glinami moren czołowych, a miejscami także z piaskami i mułkami kemów. Przeważającymi krajobrazami roślinnymi są buczyny i ubogie dąbrowy odmiany pomorskiej oraz śródlądowe bory sosnowe i bory mieszane w odmianie pomorskiej, częściowo występujące w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów. Lesistość wynosi 59%. Na terenie mezoregionu lasy (zwane Puszczą Koszalińską) tworzą rozległe i nieregularne kompleksy; zajmując łącznie około 1020 km2, z czego 96% jest w zarządzie RDLP w Szczecinku (nadleśnictwa: Karnieszewice – cz. płd.-wsch., Manowo – cz. płd.-wsch., Bobolice – cz. płn., Polanów – cz. centralna, Sławno – cz. płd.-wsch., Warcino – cz. centralna, Dretyń – cz. płn., Trzebielino – bez cz. płd., Leśny Dwór – cz. płd., Bytów – cz. płn., Łupawa – cz. płd.) oraz RDLP w Gdańsku (Nadleśnictwo Cewice – cz. płd.). W Lasach Państwowych dominują siedliska BMśw - 36%, Bśw - 32% i LMśw - 22%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 79% pow. Średni wiek drzewostanów wynosi 62 lata, a miąższość na 1/ha 234 m3. Lasy ochronne zajmują 20% pow.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zielony R., Kliczkowska A., 2012: Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010, CILP, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska M.. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kliczkowska A., Zielony R., i in. (Red.) 2004. Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. ORW LP w Bedoniu, Warszawa 2004.
Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. [red. ]. 2006. Mapa Geologiczna Polski 1:500 000. Warszawa : Min. Środ., PIG.

brzezina bagienna w Nadleśnictwie Polanów
kwatera myśliwska Rzeczyca Mała w Nadleśnictwie Polanów

Zgłoś uwagę do hasła

Mezoregion przyrodniczo-leśny Wysoczyzny Polanowskiej

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt