Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew (MTUiOD)

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew (MTUiOD) z siedzibą w Kluczborku zostało powołane i uzyskało osobowość prawną decyzją Sądu Wojewódzkiego w Opolu 19 kwietnia 1996 r. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji są następujące (§ 3, 4 Statutu): § 3 Towarzystwo realizuje następujące cele:
1) promocja, rozwój praktycznych metod kultywacji drzew (uprawa, ochrona, hodowla itd.),
2) kształtowanie świadomości społecznej i międzykulturowej na temat drzew, utrwalanie szacunku dla drzew,
3) rozwijanie zainteresowań sadzeniem i ochroną drzew,
4) rekomendacja i przestrzeganie kodeksu etycznego dla utrzymania poziomu zawodowego,
5) inicjowanie i wspieranie badań naukowych związanych z kultywacją drzew, publikacja ich wyników,
6) sponsorowanie konferencji poświęconych wymianie i prezentacji informacji ciekawych i wartościowych dla praktyki zawodowej kultywacji drzew, ich produkcji i ochrony,
7) administrowanie oddzielnym funduszem edukacyjnym i naukowym,
8) podnoszenie kwalifikacji zawodowych zainteresowanych osób,
9) przeciwdziałanie złym praktykom kultywacji drzew.
§ 4 Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie kursów, odczytów, pokazów, wystaw, narad, seminariów, sympozjów, szkoleń, konferencji naukowo-technicznych, wydawanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, w tym również szkoleń kończących się przyznawaniem certyfikatów,
2) badanie problemów zawodowych i przygotowanie specjalistycznych wydawnictw i opracowań,
3) opiniowanie istniejących oraz propagowanie nowych uregulowań prawnych w zakresie ochrony drzew,
4) inicjowanie i propagowanie prac naukowych poświęconych poszczególnym zagadnieniom wchodzącym w zakres przedmiotowy Towarzystwa,
5) tworzenie koncepcji, dotyczących ochrony i uprawy drzew i działanie na rzecz ich realizacji,
6) opracowywanie raportów, opinii i ekspertyz zainteresowanym instytucjom, organizacjom społecznym i organom administracji,
7) informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw,
8) reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec władz, innych organizacji oraz opinii publicznej,
9) interweniowanie w przypadkach promowania lub stosowania złych praktyk uprawy i ochrony drzew.
W 2014 r. Towarzystwo zrzeszało 194 członków, w tym 20 członków z Ukrainy i Niemiec. W celu realizacji swoich statutowych celów Towarzystwo nawiązało kontakt z organizacjami zagranicznymi, w tym z Europejską Radą do Spraw Drzew (European Arboricultural Council – EAC) i Międzynarodowym Towarzystwem do Spraw Drzew (International Society of Arboriculture – ISA). 1 stycznia 2000 r. Towarzystwo zostało przyjęte do European Arboricultural Council, która jest forum zrzeszającym przedstawicieli organizacji arborystycznych z krajów Unii Europejskiej. Adres: Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew, ul. Moniuszki 12/8, 87-100 Toruń, tel./fax +48 566 92 60 60, +48 606 786 093, e-mail: biuro@polskiedrzewa.pl, www.polskiedrzewa.pl

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2010. Chirurgia drzew. Materiały do wykładów. KULiD UR, Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt