Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Molenda Tadeusz

(historia i tradycja leśna), Tadeusz Molenda urodził się 8 V 1911 r. w Grodźcu k. Będzina jako syn robotnika. W latach 1923-1929 uczęszczał do gimnazjum matematyczno-przyrodniczego w Jędrzejowie (Kieleckie), gdzie zdał maturę. Następnie studiował leśnictwo na Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując w 1933 r. dyplom inżyniera leśnictwa. Przez cztery lata pracował na Uczelni jako asystent i starszy asystent, najpierw w Katedrze Dendrometrii i Statyki Leśnej, a następnie w Katedrze Administracji i Rachunkowości Leśnej, specjalizując się pod kierunkiem profesorów Tadeusza Wielgosza i Stefana Studniarskiego. W marcu 1937 r. uzyskał stopień doktora nauk leśnych na podstawie dysertacji Dendrometryczna analiza drzewostanu sosnowego w świetle badań statystycznych. W 1937 r. przeszedł do pracy w Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, a w następnym roku został przeniesiony do Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych w Warszawie na stanowisko radcy ekonomicznego. W czasie okupacji pracował w administracji lasów prywatnych w Kieleckiem. W 1945 r. został nadleśniczym w nadleśnictwie Oleszyce k. Bydgoszczy. Po trzech latach został przeniesiony do Dyrekcji LP w Poznaniu, co umożliwiło mu wznowienie przerwanej przez wojnę działalności naukowo-badawczej. W 1946 r. habilitował się na Wydziale Rolniczo-Leśnym UP z dziedziny ekonomii, administracji i rachunkowości leśnej. Objął następnie kierownictwo nie obsadzonej sprzed wojny Katedry Administracji i Rachunkowości Leśnej oraz nowo utworzonej Katedry Ekonomii i Polityki Leśnej (przemianowanej później na Katedrę Ekonomiki Leśnictwa). Ponadto był (do 1950 r.) kierownikiem Zakładu Ekonomii i Polityki Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa. W 1950 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1959 r. profesorem zwyczajnym. Położył duże zasługi dla rozwoju poznańskiej uczelni rolniczo-leśnej, pełniąc kolejno funkcje: dziekana Wydziału Leśnego UP (1950/1951), następnie organizatora i pierwszego rektora utworzonej w 1951 r. Wyższej Szkoły Rolniczej oraz ponownie dziekana Wydziału Leśnego (1956-1961). W 1961 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Funkcję tę pełnił do 1969 r. W 1964 r. utworzył Pracownię Badań Ekonomiki Leśnictwa i Drzewnictwa w Zakładzie Ekonomiki Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i kierował nią do chwili jej likwidacji w 1971 r. W 1967 r. objął kierownictwo Zakładu Makroekonomii Leśnictwa i Drzewnictwa na reaktywowanym Wydziale Leśnym WSR w Krakowie, początkowo jako kurator. Zakład został przekształcony w instytut wydziałowy 1 X 1969 r. Profesor Molenda położył duże zasługi dla krakowskiej WSR, zwłaszcza Wydziału Leśnego, do którego reaktywowania walnie się przyczynił. Dyrektorem Instytutu Ekonomiki i Organizacji Gospodarstwa Leśnego WSR w Krakowie był do 1972 r. Wskutek złego stanu zdrowia i trudności z dojazdem (mieszkał w Warszawie) zrezygnował z kierownictwa i pracy w Krakowie. Przeszedł do IBL w Warszawie na stanowisko wicedyrektora ds. naukowych oraz objął kierownictwo nowo utworzonego Zakładu Prognoz. Ostatnią placówką kierował do śmierci. Był członkiem licznych komisji resortowych i zespołów ekspertów, w latach 1966-1969 przewodniczył Komitetowi Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk. Ponadto należał do towarzystw naukowych: Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Leśnego, Polskiego Towarzystwa Ekologicznego, Komitetu Nauk Leśnych PAN. Był członkiem Sekcji Historii Leśnictwa i Sekcji Ekonomiki Leśnictwa IUFRO (Międzynarodowa Unia Leśnych Instytutów Badawczych). Odegrał dużą rolę w kształceniu kadr pracowników naukowych. Pod jego kierunkiem zostało przeprowadzonych 18 przewodów doktorskich, patronował też dwom przewodom habilitacyjnym. Publikowany dorobek naukowy profesora Molendy obejmuje około 115 pozycji, poruszających bardzo wszechstronną i różnorodną problematykę: od statystyki i rachunkowości leśnej poprzez ekonomikę leśnictwa, politykę leśną, historię leśnictwa, planowanie gospodarcze, określanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu, omawianie związków międzybranżowych, wycenianie szkód przemysłowych w lasach aż do badań prognostycznych. Dorobek stawia Profesora w rzędzie najwybitniejszych przedstawicieli nauk ekonomiczno-leśnych w skali międzynarodowej. Zmarł nagle 17 VII 1975 r. w Warszawie.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Józef Broda - Tadeusz Molenda (1911-1975). W: Dzieje akademickich studiów leśnych w Poznaniu 1919-2009. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2009.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt