Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Natura 2000

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest siecią obszarów chronionych występujących na terenie Unii Europejskiej. Celem jej utworzenia jest utrzymanie i ochrona cennych przyrodniczo i zagrożonych zanikiem składników różnorodności biologicznej oraz zrównoważone nimi gospodarowanie. Obejmuje obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO, Special Protection Areas, SPA) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/ EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dyrektywa Ptasia) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO, Special Areas of Conservation, SAC) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa). Jest sposobem na wypełnienie zobowiązań Unii Europejskiej nałożonych przez konwencję z Rio (1992).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt