Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy

(Turystyka), Obiekt rekreacyjno-wypoczynkowe w rozumieniu programu PGL LP Aktywne udostępnianie lasu to zespół urządzeń obsługi ruchu turystycznego, których dobór i lokalizacja zapewnia korzystanie z terenów leśnych w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania oraz harmonię. Uszczegóławiając ww. definicję obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy może mieć postać obiektu liniowego, powierzchniowego, punktowego lub kubaturowego, zlokalizowanego zarówno we wnętrzu lasu, jak i w specjalnie do tego przystosowanych budynkach i obiektach budowlanych. Są to np. szlaki i trasy turystyczne oraz ścieżki dydaktyczne i zdrowia, miejsca wypoczynku, miejsca krótkotrwałego wypoczynku, miejsca postoju pojazdów, parkingi leśne, miejsca biwakowania, izby i wiaty o charakterze edukacyjnym, ośrodki edukacyji przyrodniczo-leśnej, jak również punkty informacyjne, miejsca i punkty widokowe itd. Każdy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy powinien posiadać odrębny regulamin korzystania z niego. Obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych określane są jako urządzenia turystyczne.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zarządzenie nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. „Aktywne udostępnianie lasu na lata 2013-2014” oraz zasad jego realizacji jako wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie wytwarzania infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej (BI.LP.2013.9.6). USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Tekst pierwotny: Dz.U.1995.16.78 Tekst jednolity: Dz.U.2013.1205 Doprecyzowanie definicji - Wioletta Kacprzyk

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt