Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

obszar Natura 2000

(Ochrona przyrody), obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art.5


W Polsce wg stanu na 01.01.2015 r. było:
145 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO)
845 obszarów siedliskowych mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW)
4 proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (zgłoszone przez rząd Polski do Komisji Europejskiej, ale jeszcze formalnie nie zatwierdzone przez KE).
Zgodnie z definicją specjalnego obszaru ochrony siedlisk – jest on tworzony rozporządzeniem ministra właściwego ds. środowiska.
Z chwilą zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską (data wejścia w życie decyzji Komisji), obszar siedliskowy staje się „pełnoprawnym obszarem Natura 2000”, mającym status obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty (OZW), podlegającym wszystkim przepisom prawa. Wyznaczenie obszaru jako specjalnego obszaru ochrony siedlisk, w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska, tylko powiela decyzję Komisji. Obszar ptasi jest wyznaczany wyłącznie rozporządzeniem Ministra i z tą chwilą podlega wszystkim przepisom dotyczącym obszarów Natura 2000. Komisja Europejska jest informowana o wyznaczeniu obszaru.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Zdjęcia

obszar Natura 2000

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt