Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ochrona częściowa płazów i gadów

na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) ochroną częściową objęte są następujące gatunki płazów: salamandra plamista (Salamandra (salamandra)), traszka górska (Ichtyosaura alpestris), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris), ropucha szara (Bufo bufo), żaba wodna (Pelophylax esculentus), żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae), żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus), żaba trawna (Rana temporaria) oraz gadów: padalec zwyczajny (Anguis fragilis), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) i żmija zygzakowata (Vipera berus).
W stosunku do gatunków objętych ochroną częściową Rozporządzenie wprowadza zakaz (z pewnym ograniczeniem dla gatunków żab zielonych (żaby wodnej, żaby jeziorkowej i żaby śmieszki) oraz żmii zygzakowatej) (1) umyślnego zabijania; (2) umyślnego okaleczania lub chwytania; (3) umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych; (4) transportu; (5) chowu; (6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków; (7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; (8) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień; (9) umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień; (10) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków; (11) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; (12) umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca; (13) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz (14) zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: dr hab. Elzbieta Jancewicz

Internetowy System Aktów Prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002183 (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2016 r. poz. 2183)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. 2016 poz. 2183

 

Publikacje powiązane tematycznie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. (Dz. U. 2016 poz. 2183)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, z późn. zm., Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566, 1595, z 2018 r. poz. 10) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002134 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000010

 

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-01-17 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt