Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ochrona czynna płazów i gadów

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348) ochroną czynną objęte są następujące gatunki płazów i gadów: traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), traszka karpacka (Lissotriton montadoni), kumak nizinny (Bombina bombina), kumak górski (Bombina variegata), rzekotka drzewna (Hyla arborea), żółw błotny (Emys orbicularis), gniewosz plamisty (Coronella austriaca) i wąż Eskulapa (Zamenis longissimus). Ponadto dla gniewosza plamistego, węża Eskulapa i żółwia błotnego wymagane jest utrzymywanie stref ochronnych.
Ochrona czynna obejmuje kilka grup działań koncentrujących się wokół miejsc rozrodu i żerowania, miejsc zimowania, tras migracji, pułapek antropogenicznych, restytucji. Realizowana jest na różne sposoby w zależności od potrzeb gatunku lub grupy gatunków i obejmuje m. in.: ustalanie miejsc rozrodu i/lub regularnego przebywania gatunków, przenoszenie zwierząt zagrożonych na nowe stanowiska, utrzymanie właściwego stanu populacji, prowadzenie hodowli restytucyjnych i restytucję, renaturyzację i odtwarzanie siedlisk, utrzymywanie lub odtwarzanie właściwych dla gatunku stosunków wodnych, budowę sztucznych miejsc lęgowych, tworzenie i utrzymywanie korytarzy ekologicznych, tworzenie przejść dla zwierząt pod drogami, edukację społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: dr hab. Elzbieta Jancewicz

Internetowy System Aktów Prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002183 (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2016 r. poz. 2183)
Internetowy System Aktów Prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002134 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm., Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566, 1595, z 2018 r. poz. 10) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000010
Park Narodowy Gór Stołowych http://www.pngs.com.pl/pl/ochrona/ochrona6.html (Ochrona płazów w Górach Stołowych)
Roztoczański Park Narodowy http://roztoczanskipn.pl/pl/ochrona-przyrody/ochrona-zwierzat (Ochrona zwierząt)
Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda https://czlowiekiprzyroda.eu/ochrona-plazow-natura-2000 (Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce)
Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda https://czlowiekiprzyroda.eu/wp-content/uploads/2017/07/raport_laika.pdf (Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce. Raport Laika)
Wigierski Park Narodowy http://www.wigry.org.pl/stowcip/plazy.htm (Ochrona płazów w okresie ich migracji - budowa przepustów
na drodze Sidory - Smolniki w Suwalskim Parku Krajobrazowym) http://www.wigry.org.pl/stowcip/rest.htm (Ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem na obszarach chronionych północno-wschodniej Polski)

Głowaciński Z. 2018. Ochrona płazów i gadów w Polsce. W: S. Głowaciński, P. Sura (red.), Atlas płazów i gadów Polski. Status - rozmieszczenie - ochrona: 131-138. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2016 r. poz. 2183
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, z późn. zm., Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566, 1595, z 2018 r. poz. 10)

 

Publikacje powiązane tematycznie

Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. 2016. Czynna ochrona płazów. Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda, Krzywe.
Kurek K., Holuk J., Bury S., Piotrowski M. 2014. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa.
Mitrus S. 2007. Metody badań i ochrony żółwia błotnego. Podręcznik metodyczny. Uniwersytet Opolski, Opole.
Najbar B. 2004. Wąż Eskulapa Elaphe (Zamenis) longissima (Laurenti, 1768) w Bieszczadach Zachodnich. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce. Raport Laika, 2016. Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda, Krzywe.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. 2016 poz. 2183
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, z późn. zm.)

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-01-17 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt