Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ochrona ścisła płazów i gadów

na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) ochroną częściową objęte są następujące gatunki płazów: traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), traszka karpacka (Lissotriton montadoni), kumak nizinny (Bombina bombina), kumak górski (Bombina variegata), ropucha paskówka (Epidalea calamita), ropucha zielona (Bufotes viridis), rzekotka drzewna (Hyla arborea), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), żaba moczarowa (Rana arvalis), żaba zwinka (żaba dalmatyńska) (Rana dalmatina) oraz gadów: żółw błotny (Emys orbicularis), gniewosz plamisty (Coronella austriaca), wąż Eskulapa (Zamenis longissimus), zaskroniec rybołów (Natrix tessellata), jaszczurka zielona (Lacerta viridis). Wobec niektórych gatunków zaleca się prowadzenie ochrony czynnej.
W stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą Rozporządzenie wprowadza następujące zakazy: (1) umyślnego zabijania; (2) umyślnego okaleczania lub chwytania; (3) umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych; (4) transportu; (5) chowu; (6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków; (7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; (8) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień; (9) umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień; (10) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków; (11) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; (12) umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca; (13) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz (14) zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: dr hab. Elzbieta Jancewicz

Internetowy System Aktów Prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002183 (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2016 r. poz. 2183)
Internetowy System Aktów Prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002134 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm., Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566, 1595, z 2018 r. poz. 10) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000010

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. (Dz. U. 2016 poz. 2183)

Publikacje powiązane tematycznie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. (Dz. U. 2016 poz. 2183)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, z późn. zm., Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566, 1595, z 2018 r. poz. 10)

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-01-17 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt