Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Odbiór robót drogowych w PGL LP

Podstawą do rozpoczęcia procedury odbioru robót drogowych jest pisemne zgłoszenie wykonawcy zakończenia robót i gotowości do odbioru potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy lub dziennika robót. Odbiór robót drogowych powinien odbyć się po powiadomieniu stron, w obecności powołanej do tego celu komisji. Na podstawie wizji lokalnej, dokumentacji projektowej oraz po zapoznaniu się z protokołami robót ulegających zakryciu, załącznikami zawierającymi wyniki badań, sprawdzeń, pomiarów, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR - opracowanie określające standardy wykonania robót) do każdego rodzaju prac należy protokolarnie określić: poprawność wykonanych prac, stwierdzić ewentualne odstępstwa od projektu oraz termin wykonania niezbędnych poprawek; przyczyny odstąpienia od czynności odbiorowych należy zawrzeć w protokole.

Publikacje powiązane tematycznie

Wykorzystanie lekkiej płyty dynamicznej do kontroli robót drogowych prowadzonych w lasach. Prz. Leś. - 2015, nr 10, s. 10-11, il., bibliogr.
Czerniak A. i inni 2013. Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach. DGLP w Warszawie, Wyd. ORWLP w Bedoniu, stron 124.
Wisocka M., Kasztelan A., Grajewski S., Kamiński B. (2015): Analiza inwestycji drogowych prowadzonych na terenach lasów zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w roku 2012. Zarz. Ochr. Przyr. Lasach. - 2015, t. 9, s. 49-60, il., bibliogr.

Autor: Andrzej Czerniak

Zdjęcia

Odbiór robót drogowych w PGL LP
Odbiór robót drogowych w PGL LP

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-04-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt