Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

plan urządzania lasu

(urządzanie lasu), podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 


(urządzanie lasu), zatwierdzany w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw środowiska, dokument, opisujący i oceniający lasy (także inne nieruchomości we władaniu gospodarzy lasów), objęte tym dokumentem, w tym w szczególności w zakresie:
a) położenia (lokalizacji),
b) przebiegu granic, w tym granic części lasów (wydzieleń leśnych), zasługujących na objęcie jednym programem działalności leśnej,
c) biotopu leśnego,
d) zgodności biocenozy leśnej z biotopem leśnym,
e) stanu zagrożenia trwałości lasu,
f) klasy bonitacji drzewostanu ,
g) różnych cech taksacyjnych roślinności leśnej (w tym zwłaszcza roślinności  drzewiastej),
h) gruntów, pokrytych wodami publicznymi, oraz innych nieruchomości gruntowych - potrzebnych do prowadzenia gospodarki leśnej  w celu wzmocnienia funkcji lasu, w tym zwłaszcza w zakresie świadczeń pozaprodukcyjnych, 
a na podstawie tego opisu i oceny - reglamentujący na 10 lub inną liczbę lat działalność leśną (w tym hodowlę, ochronę, inne czynności w zakresie zagospodarowania lasu, użytkowanie lasu) w tych lasach (innych nieruchomościach), w sposób i w zakresie, w jakim wyżej powołany minister uzna to, z uwzględnieniem granic, w jakich jest w tym zakresie związany przepisami prawa, za potrzebne w celu  niedopuszczenia do naruszenia zasady trwałości lasu oraz systematycznego doskonalenia zdolności ekosystemów leśnych do świadczeń produkcyjnych oraz pozaprodukcyjnych (do świadczeń materialnych i niematerialnych). Wymóg prawny podporządkowania działalności leśnej planowi urządzenia lasu od wielu dziesięcioleci stanowi rękojmię przestrzegania w lasach zasad, znamionujących trwale zrównoważoną gospodarkę leśną.

 

Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał  niepublikowany.


(urządzanie lasu), plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa sporządzany jest na podstawie przepisów cytowanej wyżej ustawy o lasach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (odnośnik strony do www) oraz uwzględniający odpowiednie wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach, regulujących sprawy planowania gospodarczego i ochrony środowiska, w tym ustaw: prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo geodezyjne i kartograficzne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie przeciwpożarowej, prawo łowieckie, prawo wodne, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Celem planowania urządzeniowego jest opracowywanie projektów planów urządzenia lasu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z odpowiednim uwzględnieniem oczekiwań społecznych w sprawie ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

 

Krzysztof Okła na podstawie Instrukcji Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, Wprowadzenie

 

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt