Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (PZO)

(Ochrona przyrody), plan zadań ochronnych (PZO), zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, sporządza na okres 10 lat, sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000. Zatwierdzany jest w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia dyrektora regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.
Pierwszy projekt PZO powinien powstać w ciągu 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako OZW – (obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty) lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO).
W przypadku obszarów, które już mają plan ochrony uwzględniający zakres wymagany dla obszaru Natura 2000, planu zadań ochronnych nie wykonuje się. Dotyczy to rezerwatów, parków narodowych i parków krajobrazowych posiadających plany spełniające wskazane wymogi oraz obszarów Natura 2000, które mają już ustanowione plany ochrony.
Opracowanie projektu planu zadań ochronnych obejmuje zidentyfikowanie zagrożeń dla obszaru Natura 2000 i wskazanie najpilniejszych działań, które powinny zostać wykonane w najbliższym okresie ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie. Nie jest wymagane przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenowej. Zapisy PZO formułowane są głównie na podstawie dostępnych danych archiwalnych, a badania ograniczone są do niezbędnego uzupełnienia inwentaryzacji.
Plan zadań ochronnych zawiera: opis granic i mapę obszaru Natura 2000, identyfikację zagrożeń dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, cele i określenie działań ochronnych oraz monitoringu. Istotną częścią dokumentu są wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich szczebli. W PZO, o ile jest taka potrzeba, określa się zakres dalszych badań i wskazuje terminu sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru.
Szczegółowy tryb i zakres opracowania projektu planu zadań ochronnych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 28
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt