Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew (PTChD)

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew – NOT jest stowarzyszeniem zrzeszonym w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – NOT w Warszawie. Stowarzyszenie zostało założone w 1992 r. Zrzesza specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką ratowania i ochrony drzew ozdobnych. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji są następujące (§ 7, 8 Statutu): § 7 Celem Towarzystwa jest:
1. Zrzeszenie specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką ratowania i ochrony drzew ozdobnych,
2. Kształtowanie etyki zawodowej swoich członków,
3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa,
4. Szeroka popularyzacja wiedzy o potrzebie ochrony drzew oraz ich znaczeniu dla życia człowieka,
5. Reprezentowanie interesów członków Towarzystwa wobec władz państwowych, samorządowych oraz instytucji,
6. Ochrona zawodu,
7. Reprezentowanie interesu społecznego poprzez szeroko rozumianą ochronę drzew ozdobnych i propagowanie działalności zmierzającej do tej ochrony, w tym występowanie przed organami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami w sprawach dotyczących tej ochrony.
§ 8 Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Podnoszenie kwalifikacji swoich członków w drodze organizowania kursów, odczytów, pokazów i wystaw, narad, konkursów, seminariów, sympozjów, konferencji naukowo-technicznych, wycieczek krajowych i zagranicznych, wydawnictw szkoleniowo-informacyjnych,
2. Badanie problemów zawodowych i przygotowywanie specjalistycznych ekspertyz,
3. Współpracę z właściwymi jednostkami organizacyjnymi w państwie oraz ze szkolnictwem wyższym i zawodowym,
4. Współpracę z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
5. Inicjowanie i popieranie prac naukowych poświęconych poszczególnym zagadnieniom wchodzącym w zakres zainteresowania Towarzystwa,
6. Tworzenie koncepcji rozwiązywania problemów i działanie na rzecz ich realizacji,
7. Przekazywanie raportów i ekspertyz zainteresowanym instytucjom, organizacjom społecznym i organizacjom administracji,
8. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej,
9. Współdziałanie w ustalaniu i opracowywaniu norm technicznych i jakościowych w zakresie zainteresowania Towarzystwa,
10. Prowadzenie rzeczoznawstwa technicznego na podstawie obowiązujących przepisów,
11. Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw. Adres: ul. Piotrkowska 165/169 p. 405, 90-447 Łódź, tel./fax +48 42 637 62 81, e-mail: poczta@ptchd.org.pl, biuro@ptchd.org.pl, www.ptchd.org.pl

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2010. Chirurgia drzew. Materiały do wykładów. KULiD UR, Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt