Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

prawo budowlane

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), całokształt przepisów prawnych: ustaw, aktów wykonawczych – rozporządzeń ministrów, norm budowlanych normujących sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, stosowania i dopuszczenia do obrotu wyrobów budowlanych, określających prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego oraz zasady działania  organów administracji architektoniczno-budowlanej. Głównymi aktami normatywnymi są Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z póź. Zm.); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 z póź. zm.) i przepisy wykonawcze do nich, jednak z inwestycyjnym procesem budowlanym wiążą się także: Ustawa z dnia 23 maraca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 Nr 0, poz. 647), Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 145), Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z póź. Zm.).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt