Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

prawo do autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych

(zarząd przypadający oraz sprawowany przez Lasy Państwowe), możliwość korzystania przez nabywcę z nabytych autorskich praw autorskich oraz praw pokrewnych (a więc także korzystania z cudzych utworów), przy czym z zastrzeżeniem przypadków nabycia autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych w drodze dziedziczenia – autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne przechodzą na nabywcę:

1) na mocy przepisu art. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293.), zwanej dalej ustawą o prawie autorskim, mówiącego o tym, że jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron,

2) na podstawie umowy:

a) o przeniesieniu autorskich praw majątkowych,

b) o korzystaniu z utworu,

z uwzględnieniem regulacji art. 41 ustawy o prawie autorskim.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt