Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko

(urządzanie lasu), dyrektor RDLP występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.
Prognozę oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 sporządza się w odniesieniu do każdego projektu planu urządzenia lasu, dla którego przewiduje się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573, szczególnie § 3.1 pkt 76, 77 i 79) lub gdy czynności wynikające z ustaleń planu urządzenia lasu mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, znajdujące się w granicach lasów zarządzanych przez nadleśnictwo lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Wymagany ogólny zakres oraz zawartość prognozy określone zostały w art. 51 i 52 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, a także o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), nazywanej w niniejszej instrukcji ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku.
Szczegółowy zakres prognozy, jak i stopień szczegółowości wymaganych analiz powinny być zgodne z art. 52 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, odpowiednie do zakresu i stopnia szczegółowości planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody dla nadleśnictwa.
Zaleca się, aby prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 obejmowała następujące składniki:
1) część opisową wraz z syntetycznymi wnioskami,
2) część tabelaryczną w formie odpowiednich macierzy,
3) mapę obszarów chronionych i funkcji lasu.
Prognozę oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 sporządzają specjaliści w zakresie gospodarki leśnej i ochrony przyrody, stosując odpowiednie metody eksperckie, w tym analizy w formie macierzy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 130- 131

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko
prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko
prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt