Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

przebudowa lasu

(lasy i leśnictwo), ogół faktycznych czynności gospodarczych w zakresie zagospodarowania lasu oraz jego użytkowania głównego, prowadzonych (na podstawie  odpowiednio uwzględnionych w planie urządzenia lasu /dokumentach odpowiadających/ wieloletnich programów gospodarki leśnej) w ekosystemach leśnych:a) w których doszło lub które narażone są na naruszenie w nich zasad trwałego zachowania lasów oraz ciągłości utrzymania, zrównoważonego doskonalenia oraz udostępniania funkcji lasu, b) których rzeczywiste funkcje, odbiegają nadmiernie od dominującej (dominujących), uzupełniającej (uzupełniających) oraz towarzyszącej (towarzyszących) funkcji potencjalnie możliwych do osiągnięcia,c) w których pod innymi względami nie można realizować celów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, z zamiarem takiego przekształcenia drzewostanu, pozostałych elementów biocenozy leśnej oraz biotopu leśnego d) aby ekosystemowi leśnemu nadać cechy niezbędne dla zachowania w nim zasad, o których mowa w lit. a) oraze) aby ekosystem ten w możliwie największym stopniu mógł faktycznie (rzeczywiście) wypełniać funkcje potencjalne, o których mowa w lit. b), jak również realizować cele, o których mowa w podpunkcie c), f) aby - w sytuacji, w której osiągnięcie rezultatów, o których mowa w lit. d) i e) nie jest możliwe - po usunięciu roślinności leśnej danej generacji lasu oraz wykonaniu melioracji biotopu leśnej wprowadzić roślinność leśną nowej generacji w ramach przebudowa całkowitej lasu,przy czym wyznacznikami potrzeby podjęcia przebudowy lasu mogą być zwłaszcza:g) niewłaściwe genotypy drzew, tworzących drzewostan (przebudowa z powodu braku możliwości wypełniania przez las funkcji ochrony zasobów genowych), h) niewłaściwy skład gatunkowy drzewostanu z punktu widzenia biotopu leśnego (przebudowa z powodu konfliktu między biocenozą leśną a biotopem leśnym),i) niedostateczna rzeczywista produkcyjność gospodarcza lasu wskutek zbyt małej ilości drzew w drzewostanie, zbyt dużej ilość luk oraz przerzedzeń, nadmiernej redukcji koron drzew (przebudowa z powodu cech drzewostanu w związku z błędami w gospodarce leśnej lub z powodu skutków działania czynników  biotycznych albo abiotycznych),j) zła jakość techniczna surowca drzewnego, możliwego do pozyskania w drzewostanie (przebudowa z powodu braku możliwości wypełniania przez las funkcji dochodowych),k) zaburzenia w procesach fizjologicznych oraz uszkodzenia roślinności leśnej wskutek zanieczyszczenia oraz innego zniekształcenia elementów środowiska zewnętrznego (przebudowa z powodu nadmiernego spadku potencjału żywotności ekosystemu leśnego),l) uszkodzenia drzewostanu od pożarów, podtopień, w tym w następstwie wysokiego stanu zwierciadła wód podziemnych (wód gruntowych), wiatrów, opadów śniegu i skutków działania innych czynników biotycznych (przebudowa z powodu zjawisk klęskowych), m) postępujące zamieranie roślinności leśnej wskutek nadmiernego wystąpienia owadów, dla których roślinność leśna stanowi bazę pokarmową, albo wskutek chorób grzybowych (przebudowa z powodu skutków działania czynników biotycznych),n) łączne wystąpienie wszystkich lub niektórych wyznaczników, o których mowa w lit. od g) do m), pozostających w określonych związkach przyczynowo - skutkowych (przebudowa wskutek łańcucha chorobowego lasu).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt